dual

Základné informácie

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Systém duálneho vzdelávania – manuál pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa školy   Duálne vzdelávanie je upravené Zákonom č. 61/2015 z 12. marca 2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a […]

Read More

Zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená medzi zamestnávateľom a školou

Ak zamestnávateľ získa osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Zamestnávateľ a stredná odborná škola môžu uzatvoriť viacero zmlúv o duálnom […]

Read More

Učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a žiakom

Učebná zmluva musí mať písomnú formu. Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.   Učebná zmluva obsahuje: identifikačné údaje zamestnávateľa, meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka, meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka, identifikačné údaje […]

Read More

Úlohy zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

Termínovník   Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do duálneho vzdelávania. ↓ Zadefinovanie počtu žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy a odborov štúdia pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa a zadefinovanie počtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v priebehu vyučovacieho dňa praktického vyučovania (vzdelávacia kapacita v jednom vyučovacom dni). ↓ Výber vhodnej strednej odbornej […]

Read More

Úlohy žiaka/zákonného zástupcu v systéme duálneho vzdelávania

Kroky žiaka pre vstup do systému duálneho vzdelávania Oslovenie žiaka/rodiča informáciou o duálnom vzdelávaní. Spolupráca s kariérnym poradcom. ↓ Informačný deň u zamestnávateľa. Exkurzie u zamestnávateľa. Voľnočasové aktivity u zamestnávateľa – krúžky a pod. Krátkodobé stáže u zamestnávateľa. Brigády u zamestnávateľa. ↓ Deň otvorených dverí v SOŠ za účasti zamestnávateľa […]

Read More

Úlohy strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania

Rozhodnutie školy o vstupe do duálneho vzdelávania. ↓ Nadviazanie kontaktu so zamestnávateľom. ↓ Dohoda so zamestnávateľom o spolupráci pri aktualizácii školského vzdelávacieho programu – profilu absolventa, učebného plánu, tematických plánov predmetov odborného vzdelávania, dohoda o organizácii a časovom harmonograme praktického vyučovania a pod. ↓ Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom. […]

Read More

Prehľad výhod a benefitov duálneho vzdelávania (podľa SOPK)

Silné stránky duálneho vzdelávania Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. Nadobudnutie kvalifikácie a prax priamo u zamestnávateľa. Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť vzdelávania. Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov […]

Read More