Home » dual

Učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a žiakom

Učebná zmluva musí mať písomnú formu. Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.

 

Učebná zmluva obsahuje:

 1. identifikačné údaje zamestnávateľa,
 2. meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,
 3. meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
 4. identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
 5. záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
 6. záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
 7. študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
 8. formu praktického vyučovania,
 9. miesto výkonu praktického vyučovania,
 10. organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
 11. hmotné zabezpečenie žiaka,
 12. finančné zabezpečenie žiaka,
 13. spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
 14. spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
 15. dátum a podpis zmluvných strán.