História školy

Spojená stredná škola v Detve na Štúrovej ulici vznikla spojením Stredného odborného učilišťa a Obchodnej akadémie v Detve 1. septembra 2004.

SOU vznikla z učňovského strediska, utvoreného pri národnom podniku PPS Detva, v školskom roku 1959/60. V roku 1962 bola uvedená do prevádzky škola, dva internáty a jedáleň. Jeho cieľom bolo vychovať robotníckych odborníkov najmä pre PPS v Detve, ale i pre iné strojárske podniky.

Odborné učilište Podpolianskych strojární n. p. v Detve pripravovalo v škol. r. 1962/63 479 učňov v profesiách strojný zámočník, prevádzkový zámočník, frézar, nástrojár, tokár kovov, brusič, prevádzkový elektromontér a kalič. Prvým vedúcim odborného učilišťa sa stal Ing. Vladimír Šiška, po ňom v marci 1963 Peter Koštek, od 1. 2. 1964 Michal Ondriaš.

V školskom roku 1965/66 bolo v učilišti zriadené experimentálne päťročné štúdium končiace maturitou. Prví maturanti opustili brány SOU v r. 1971. V tomto období prevzal vedenie učilišťa Martin Chabada.

V školskom roku 1973/1974 bolo už na učilišti 903 učňov a riaditeľom sa stal Ing. Jozef Fekiač.

V školskom roku 1976/1977 sa začala nová forma 4-ročného štúdia. Okrem našich žiakov navštevovali učilište aj študenti z Vietnamu.

V roku 1978 bolo Odborné učiliište zaradené do siete stredných odborných učilíšť. Učilište v tom období patrilo medzi najlepšie učilištia v rámci VHJ i rezortu. Okrem výchovno – vzdelávacej práce sa bohato rozvíjala i športová činnosť, založený bol folklórny krúžok, z ktorého vyrástol folklórny súbor Podpoľanec, pracoval aj dychový súbor. Žiaci svoje technické zručnosti úspešne prezentovali v súťažiach Technickej tvorivosti mládeže. Dobre pracoval aj bábkarský krúžok. Rozvinula sa spolupráca s Profesionálno – technickým učilišťom v Leningrade, neskôr s OU v Szegede v Maďarsku. Organizovali sa exkurzie do závodov, besedy, kvízy, súťaže, spoločenské podujatia, výlety po pamätných miestach Československa, vydával sa školský časopis Detvan.

V školskom roku 1978/1979 učilište nesie názov Stredné odborné učilište strojárske. Riaditeľom zostáva Ing. Jozef Fekiač. Veľkým úspechom pre školu bolo udelenie Čestného uznania za vynikajúce výsledky od vlády ČSSR.

V máji 1984 prišlo na SOUs študovať 156 študentov z Líbye. Domov sa vrátili po vyučení v r. 1987.

Po Ing. Jozefovi Fekiačovi od 1.sept. 1988 školu riadil Ing. Chabada Ondrej, ktorého vo funkcii vystriedal 1. 2. 1990 Ing. Debnár Peter. V školskom roku 1990/91 SOU v Detve navštevovalo 594 žiakov.

V r.1991 sa SOU strojárske Detva odčlenilo z vnútornej organizačnej štruktúry PPS, š. p. Detva a bolo zriadené Stredné odborné učilište strojárske ako samostatná príspevková organizácia.

V nasledujúcich rokoch dochádzalo v škole k ďalším organizačným zmenám. 1. septembra 1993 sa zmenilo SOU strojárske na SOU všeobecné a začalo okrem strojárskych profesií strojný mechanik, mechanik – nastavovač, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov, nástrojár, elektromechanik aj s výučbou učebných profesií ako stolár, maliar, inštalatér, kuchár – čašník a technicko – administratívne práce.

Školský rok 1997/98 bol jubilejným 35. rokom existencie SOUs. Školu v tom čase navštevovalo 393 žiakov. Škola sa snaží dodržiavať dobré tradície v organizovaní športových, kultúrnych podujatí, zaujímavých krúžkov, SOČ, súťaží zručnosti. Žiaci sa zúčastňujú na výstavách, exkurziách.

Školský rok 1998/99 je prelomový a pre Podpoľanie významný tým, že sa v budove SOU začína vyučovanie na novozriadenej Obchodnej akadémii v Detve s počtom 34 žiakov v jednej triede. Na SOU sa učí 265 žiakov v profesiách mechanik nastavovač, mechanik elektronik, mechanik opravár, stolár, technicko-administratívny pracovník, kuchár-čašník.

K ďalšej zmene došlo vo vedení školy – od 1. júla 2004 funkciu riaditeľa školy vykonáva Ing. Ján Melich. Ani názov školy a organizácia neostávajú bezo zmeny. Od 1.9. 2004 sa z SOU a OA zriadila Spojená stredná škola, riadením ktorej je poverený po výberovom konaní opäť Ing. Ján Melich.

Od 1. septembra 2008 nesie škola nový názov – Spojená škola – s dvoma organizačnými zložkami – Obchodnou akadémiou a Strednou odbornou školou.

Podrobná história