Poslanie a vízia školy

Poslanie školy:

Spojená škola v Detve je škola regionálneho významu, ktorá sa zaoberá odbornou prípravou žiakov na svoje povolanie


Poslanie organizačných zložiek:

Obchodná akadémia

pripraviť odborníkov v oblasti bankovníctva, manažmentu, účtovníctva, administratívy a personalistiky

Stredná odborná škola

pripraviť odborníkov v oblasti strojárstva, automobilového priemyslu a v oblasti služieb

Strategické ciele školy:

 • Vychovávať žiakov v duchu humanitných princípov, tolerancie, znášanlivosti, vzájomnej úcty.
 • Formovať u žiakov tvorivý štýl života, vnútorné motivácie, intelektuálne schopnosti a hodnotové orientácie.
 • Pripravovať žiakov tak aby boli adaptabilní na zmeny v spoločnosti a motivovať ich k pochopeniu celoživotného vzdelávania.
 • Odbornú prax žiakov SŠ realizovať vo firmách a inštitúciách. K tomuto rozvíjať dobré vzťahy s firmami so snahou prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praxou.

Vízia školy:

 • S – SPOLUPRÁCA – Vspolupráci spodnikateľským averejným sektorom pripravujeme vhodných adeptov pre trh práce
 • Š – ŠTÚDIUM – Investície so vzdelania považujeme za najefektívnejšie
 • D – DÔVERA – Budujeme úprimné ačestné vzťahy medzi žiakmi aučiteľmi
 • E – EURÓPAN – Vychovávame reprezentantov Slovenska vEurópskej únii
 • T – TVORIVOSŤ – Dobrý aoriginálny nápad nachádza unás otvorené dvere
 • V – VEDOMOSŤ – Učiť sa je dôležité, no správne použiť naučené si ceníme ešte viac
 • A – AUTENTICITA – Náš absolvent je sebavedomý, vie, kto je akde je jeho miesto vspoločnosti