Home » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

Etický kódex verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Interné predpisy

 

Ďalšie povinné dokumenty:

Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné od 01.03.2018 pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania

Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kvartálna správa o zákazkách

 

Plán verejného obstarávania

 

Obchodné verejné súťaže – výzvy: