Home » Rada školy

Rada školy

Zloženie Rady školy

Meno, priezvisko, titulFunkcia v Rade školyV Rade školy zastupuje
volení
Ing. Mária Budáčovápredsedapedagogický zamestnanec
Jana Kalamárovápodpredsedanepedagogický zamestnanec
Bc. Jozef Strapkočlenpedagogický zamestnanec
Simona Psotkováčlenzástupca žiakov
Marta Krnáčováčlenzástupca rodičov
Erika Debnárováčlenzástupca rodičov
Peter Kukuliakčlenzástupca rodičov
delegovaní
Mgr. Jana Slačkováčlenzástupca BBSK
Ing. Beáta Gažúrováčlenzástupca BBSK
Ing. Ján Šufliarskýčlenzástupca BBSK
Mgr. art. Roman Malatinecčlenzástupca BBSK

 

Plán práce Rady školy na rok 2019

MAREC  2019

 1. Plán výkonov 1. ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021
 2. Deň otvorených dverí na Spojenej škole v Detve
 3. Rozbiehajúce sa a ukončené projekty na škole.
 4. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok  2018/2019
 5. Aktuálne otázky školy
 6. Diskusia, záver

JÚL 2019

 1. Správa o výsledkoch prijímacích skúšok na šk. r. 2019/2020
 2. Správa o výsledkoch  maturitných skúšok  a záverečných skúšokv šk. roku 2018/2019
 3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2018/2019
 4. Informácie o organizácii šk. roku 2019/2020 (personálne zabezpečenie, úväzky a pod.)
 5. Správa o hospodárení školy
 6. Aktuálne otázky školy
 7. Diskusia, záver

SEPTEMBER 2019

 1. Oboznámenie sa s Plánom práce Spojenej Školy v školskom roku 2019/2020
 2. Správa o podmienkach, priebehu a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na SŠ v Detve za šk. rok 2018/2019 v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z
 3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu  v SŠ v šk. r. 2019/2020
 4. Aktuálne otázky školy
 5. Diskusia, záver 

DECEMBER 2019

 1. Rokovanie o návrhu rozpočtu a plánovaných investíciách na rok 2019
 2. Návrh Plánu práce RŠ na rok 2020
 3. Aktuálne otázky školy
 4. Diskusia, záver