Informácie výchovného poradcu

Meno výchovného poradcu: Mgr. Oľga Feješová 

Kontakt: 045/545 57 73 

Kde ma nájdete? Prízemie školy, pri vchode vpravo – kabinet 

Konzultačné hodiny: podľa dôležitosti riešenia vzniknutej situácie 

 

Ďalšie informácie:

Špeciálno-pedagogické odporúčania

Odporúčania pre učiteľov

Postup pri riešení šikanovania

Etika v práci výchovného poradcu

Odkazy pre študentov

 

Náplň práce výchovného poradcu:

PLNÍ ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PORADENSTVA 

v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže; 

VENUJE OSOBITNÚ POZORNOSŤ 

žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom; 

ZABEZPEČUJE 

komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov (v spolupráci s podporným tímom a školskými poradenskými zariadeniami); 

POSKYTUJE POMOC 

pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní začlenenia detí so špeciálnopedagogickými potrebami; 

SPROSTREDKÚVA 

prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež; 

PODIEĽA SA NA REALIZÁCII 

prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole; 

AKTÍVNE SA ZÚČASTŇUJE 

pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov stredných škôl; 

VYPRACOVÁVA A VEDIE

evidenciu začlenenia žiakov so ŠVVP, žiakov, ktorým sú pridelené podporné opatrenia (PO). 

Riaditeľ školy bezodkladne informuje výchovného poradcu a ŠPT, ako to predpokladá aj § 84a) zákona 138/2019, ktorý dáva ŠPT kompetenciu koordinovať inkluzívne vzdelávanie. Ak má riaditeľ aj podozrenie na nejaké riziká, tak aj sprostredkovať kontakt, ba dokonca niekedy môže byť veľmi užitočné, ak sa niektorý z členov zúčastňuje prijímacieho procesu nových žiakov, aby vedeli hneď na začiatku poskytnúť podporu rodine a žiakovi. Školský podporný tím spolu s triednym učiteľom potrebuje o prichádzajúcich žiakoch vedieť od prvého okamihu. Jednak v rámci zápisu budúcich prvákov i pri prestupe žiakov vo všetkých ročníkoch. 

Koordinátor tímu sa vie následne aj spojiť s bývalou školou, vymeniť si potrebné informácie, poradiť sa o ďalšom postupe podpory dieťaťa a rodine a čo najefektívnejšie nadviazať na predošlú podporu. 

Každé dieťa je nesmierne cenné a potrebuje podporu. Našou úlohou je chrániť najlepší záujem každého dieťaťa, nie si deti vyberať.