Informácie výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu na SŠ v Detve

na šk. rok 2020/2021

 

Trvalé úlohy výchovného poradcu:

 1. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a úlohy v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 2. Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 3. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje o možnostiach ďalšieho štúdia a pomáha pri výbere povolania.
 4. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.
 5. Aktuálne objednáva (podľa potreby riešenia problémov) odborné konzultácie.
 6. Spolupracuje s výchovnými/kariérnymi poradcami základných a stredných škôl spádovej oblasti.
 7. Vedie agendu výchovného poradenstva.
 8. Spolupracuje s koordinátorom prevencie závislostí a sociálnym pedagógom.
 9. Spolupracuje s vedením školy.
 10. Výchovný poradca sa zapája do činnosti Národného plánu výchovy k ľudským právam.
 11. Spolupracuje s ÚPSVaR v Detve v súvislosti so zamestnanosťou žiakov školy.
 12. Realizuje preventívne aktivity zamerané proti šikanovaniu a násiliu v spolupráci so sociálnym pedagógom a políciou.
 13. Systematicky zvyšuje úroveň poznatkov v oblasti KP.
 14. Získava informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
 15. Priebežne spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou – požiada o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.
 16. Metodicky pomáha učiteľom pri výchove a vzdelávaní žiakov, koordinuje spoluprácu rodiny a školy. Dbá, aby sa rodičia dozvedeli včas o problémoch svojho dieťaťa.
 17. Aktuálne informuje žiakov a rodičov o možnosti ďalšieho štúdia.
 18. Podieľa sa na príprave Dňa otvorených dverí.
 19. Napomáha žiakom pri riešení osobnostného, osobného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie. Venuje pozornosť nadaným žiakom a žiakom, ktorí sa javili v minulosti ako problémoví.
 20. Nadväzuje kontakty a spolupracuje s inštitúciami, organizáciami, združeniami, ktoré môžu svojou činnosťou alebo poskytovaním informácií pomôcť pri uplatnenosti absolventov školy.
 21. Zúčastňuje sa náborovej činnosti na základných školách.
 22. Uskutočňuje akcie venované problematike predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 23. Úzko spolupracuje učiteľ – rodič – psychológ.
 24. Zúčastňuje sa porád a školení výchovných a kariérnych poradcov.
 25. Koordinuje výchovný proces školy.

 

September 2020

 1. Vypracovať plán práce výchovného poradcu – kompletizácia.
 2. Schválenie plánu riaditeľom školy.
 3. Určiť konzultačné hodiny VP.
 4. Zistiť záujem o aktivity v oblasti osobnostného rozvoja a zamestnanosti.
 5. Informovať pedagógov o práci kariérneho poradcu.
 6. Spracovať vedeniu školy prehľad rozmiestnenia absolventov zo školského roka 2019/2020. Informovať o evidencii našich absolventov na úradoch práce.

Október 2020

 1. Na rodičovskom združení propagácia poradenských služieb VP a KP.
 2. Individuálne pohovory so žiakmi 1. ročníka, ktorí majú adaptačné ťažkosti.
 3. Formou individuálnych konzultácií pomáhať žiakom pri profesijnej orientácii – pre záujemcov v triede 4. OA a 4. A zabezpečiť testy profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPaP.
 4. Zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP – informovať triednych učiteľov.
 5. Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia spojená s účasťou na veľtrhu vysokých škôl v NR/BA pre žiakov 3. a 4. ročníkov.
 6. Beseda na tému podľa ponuky CPPPaP pre OA, SOŠ – podľa plánu

November 2020

 1. Beseda na tému „Drogy a drogová závislosť“ v prvých ročníkoch.
 2. Štvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, prípadne rodičmi.
 3. Zabezpečiť kontakt s odborníkmi pre žiakov, ktorí majú problémy v profesijnej orientácii, vzdelávaní, správaní.
 4. Začlenení žiaci – prehodnocovanie vyšetrení.
 5. Príprava „Dňa otvorených dverí“
 6. Beseda na tému podľa ponuky CPPPaP pre OA, SOŠ – podľa plánu

December 2020

 1. Venovať sa žiakom, ktorí sa javia ako problémoví.
 2. Individuálne konzultácie pre žiakov 4. ročníka, inštruktáž k podávaniu prihlášok na VŠ
 3. Zabezpečiť besedy s odborníkmi na tému plánovaného rodičovstva.
 4. Spolupráca so ZŠ v regióne Podpoľania v oblasti orientácie žiakov 9. ročníkov na SŠ.

Január 2021

 1. Vyhodnotenie polroku, prospech, správanie, dochádzka, opatrenia na riešenie prípadných problémov.
 2. Vyhodnotiť polročnú prácu na úseku výchovného poradenstva.
 3. Predchádzanie šikanovaniu – formou dotazníkov zistiť aktuálnu situáciu na škole v spolupráci so sociálnym pedagógom.
 4. Beseda na tému podľa ponuky CPPPaP pre OA, SOŠ – podľa plánu

 

Február 2021

 1. Pokračovať v konzultáciách pre žiakov 3. a 4. ročníka.
 2. Dokončiť podávanie prihlášok na ďalšie formy vzdelávania.
 3. Prednáška o zdravom spôsobe života –ponuka z CPPPaP Detva
 4. Beseda o trhu práce v končiacich ročníkoch s pracovníkom ÚPSVaR.
 5. Konzultácia s triednymi učiteľmi – starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov.

Marec 2021

 1. Zabezpečenie náboru – podporné aktivity so žiakmi ZŠ.
 2. Podávať a zverejňovať informácie o škole pre žiakov ZŠ.
 3. V spolupráci s triednymi učiteľmi OA poskytovať informácie o význame voľby voliteľných predmetov z hľadiska budúceho vysokoškolského štúdia a profesijnej orientácie.
 4. Beseda na tému podľa ponuky CPPPaP pre OA, SOŠ – podľa plánu

Apríl 2021

 1. Opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov.
 2. Realizovať individuálne a skupinové konzultácie v oblasti zamestnateľnosti.
 3. Konzultácie s rodičmi maturantov.
 4. Prednáška o prvom vstupe do zamestnania pre žiakov končiacich ročníkov.

Máj 2021

 1. Podieľať sa na príprave prijímacích skúšok.
 2. Podávanie prihlášok na pomaturitné štúdium.
 3. Beseda na tému podľa ponuky CPPPaP pre OA, SOŠ – podľa plánu

Jún 2021

 1. Zhodnotiť a vypracovať záverečnú správu o práci výchovného poradcu.
 2. Prehodnotiť úspešnosť vykonaných opatrení u problémových žiakoch.
 3. Beseda na tému podľa ponuky CPPPaP pre OA, SOŠ – podľa plánu
 4. Sledovanie umiestnenia žiakov v praxi, VŠ a v nadstavbovom štúdiu.

 

Plán práce je materiál, ktorý sa môže v priebehu školského roka dopĺňať, aktualizovať.

 

Detva 3. septembra 2020

 

Mgr. Oľga Feješová

výchovná poradkyňa