Postup pri riešení šikanovania

Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii!!!

Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR).

Informácie pre žiaka

Pamätaj si :

 • Neodsudzuj niekoho len preto, že je slabší, má nejaký handicap, iné názory, záujmy, jednoducho že je iný…
 • Neschvaľuj agresívne správanie svojich spolužiakov.
 • Nemlč, ak je niekto ponižovaný, neprizeraj sa nečinne, nebuď ľahostajný (to nie je to „žalovanie“).
 • Vedz, že všetko sa dá vyriešiť, keď to niekomu povieš.

Informácie pre rodiča

Ako spoznať šikanované dieťa :

 • Dieťa nemá kamarátov, nenavštevujú ho spolužiaci.
 • Nehovorí o tom, čo sa deje v škole.
 • Bojí sa ísť do školy, alebo zo školy, bolí ho brucho, má teplotu.
 • Výrazne sa mu zhoršil prospech.
 • Prichádza domov zašpinené, má poškodené šaty, modriny.
 • Udáva nepravdepodobné vysvetlenia.
 • Je smutné, depresívne, nechutí mu jesť.
 • Často si pýta peniaze, s výhovorkou, že niekto mu ich „ukradol“, podozrivo „stráca“ svoje veci.

Postup pri riešení šikanovania:

 

(1) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania.

(2) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä:

 1. zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,
 2. zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,
 3. vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,
 4. preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,
 5. zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,
 6. zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,
 7. uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,
 8. kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania:
 • zákonných zástupcov,
 • osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,
 • zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,
 • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený.
 1. kontaktuje miestne príslušné centrum,
 2. zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,
 3. vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,
 4. zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,
 5. ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t. j. policajtovi alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu.

Pre školu to znamená okrem dodržiavania smernice :

 1. Zaistiť ochranu obetiam.
 2. Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo.
 3. Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo.
 4. Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania.
 5. Nájsť vhodných svedkov /nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!!!/.
 6. Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka.
 7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, príčina, závery, postihy. Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo srandy, bola to iba hra a pod.
 8. Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia.
 9. Kontaktovať príslušné orgány
 10. Naučiť dieťa obranné stratégie.
 11. Využiť anonymný dotazník.

 

Opatrenia na riešenie situácie:

Pre obete:

 1. možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPP, vyhľadať odbornú pomoc;
 2. zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s CPP
 3. zvýšiť informovanie rodičov.

 

Pre agresorov:

 1. odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc;
 2. výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy zníženie známky zo správania, výchovná komisia;
 3. preloženie žiaka do inej triedy;
 4. odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre , oznámenie na úrad práce, oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu.

 Záver:

Pri podozrení na šikanovanie dôsledne spolupracovať s rodinou obete i rodinou útočníka.

Dodržiavať taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií.

Spolupracovať s CPP.

Spolupracovať s Policajným zborom a ÚPSVaR.

Dôsledne zamedziť akejkoľvek forme násilia, týrania a zneužívania detí a dbať na kriminálnu prevenciu detí a mládeže.