nezaradené články

2. kolo prijímacích skúšok

Spojená škola zverejňuje kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok Počet voľných miest: 2697 K mechanik elektrotechnik/mechanička elektrotechnička       3 2679 K mechanik mechatronik/mechanička mechatronička            2   Kritériá prij. konania_2_kolo

ADMIN PRO s.r.o.

ADMIN PRO s.r.o.  Adresa:   Cintorínska cesta 438/3,  962 01  Zvolenská Slatina Web stránka:   (www.adminpro.sk) v rekonštrukcii Kontakt:   Jozef BALLA ( 0650 405 370, mob. 0951 667 137,  jozef.balla.mr@gmail.com) Informácie o firme: ADMIN PRO  je spoločnosť, ktorá je na trhu viac ako 30 rokov a ponúka svoje služby malým a stredným podnikateľom, spoločenstvám, občianskym združeniam  v oblasti […]

Read More

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prij. konania do 1. ročníka pre šk. r. 2024_2025_OA Kritériá prij. konania do 1. ročníka pre šk. r. 2024_2025_SOŠ

Odkazy pre študentov

Portál vysokých škôl Národný inštitút vzdelávania a mládeže IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Európsky portál pre mládež  

Etika v práci výchovného poradcu

Desať etických zásad pre výchovného poradcu:     Výchovný poradca sa vždy správa korektne, slušne a zdvorilo.   VP vždy zachováva dôvernosť informácií vo vzťahu k žiakom, kolegom a škole (okrem prípadov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.)   Poradca poskytuje len tie služby, ktoré spadajú do oblasti jeho odbornej kompetencie. Svoje  kompetencie, […]

Read More

Postup pri riešení šikanovania

Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii!!! Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR). Informácie pre žiaka Pamätaj si : Neodsudzuj […]

Read More

Odporúčania pre učiteľov

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia:   v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje, častejšie kontrolovať pochopenie zadaných úloh a správnosť postupu,   v cudzom jazyku klásť dôraz na jeho praktické uplatnenie, rozvoj slovnej zásoby.   rešpektovať osobné pracovné tempo v diktátoch a písomných previerkach a pri ústnych odpovediach,   poskytnúť žiakovi väčšiu […]

Read More

Špeciálno-pedagogické odporúčania

Pri dyslexii vo všetkých predmetoch: nevyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, ale nechať ho čítať len krátke jednoduchšie úseky textu, k domácej príprave dávať žiakovi len primeranú časť textu, k domácej príprave mať možnosť využívať poznámky v zvukovej podobe, alebo poznámky od učiteľa resp. iného žiaka ochotného […]

Read More

Testy na prijímacie skúšky – Stredná odborná škola

Matematika SOŠ_MAT_1 SOŠ_MAT_1_ODP SOŠ_MAT_2 SOŠ_MAT_2_ODP SOŠ_MAT_3 SOŠ_MAT_3_ODP SOŠ_MAT_4 SOš_MAT_4_ODP SOŠ_MAT_5 SOŠ_MAT_5_ODP SOŠ_MAT_6 SOŠ_MAT_6_ODP SOŠ_MAT_7 SOŠ_MAT_7_ODP Slovenský jazyk SOŠ_SJL_1 SOŠ_SJL_1_ODP SOŠ_SJL_2 SOŠ_SJL_2_ODP SOŠ_SJL_3 SOŠ_SJL_3_ODP SOŠ_SJL_4 SOŠ_SJL_4_ODP SOŠ_SJL_5 SOŠ_SJL_5_ODP SOŠ_SJL_6 SOŠ_SJL_6_ODP SOŠ_SJL_7 SOŠ_SJL_7_ODP SOŠ_SJL_8 SOŠ_SJL_8_ODP SOŠ_SJL_9 SOŠ_SJL_9_ODP SOŠ_SJL_10 SOŠ_SJL_10_ODP