nezaradené články

Odkazy pre študentov

Portál vysokých škôl Národný inštitút vzdelávania a mládeže IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Európsky portál pre mládež  

Etika v práci výchovného poradcu

Desať etických zásad pre výchovného poradcu:     Výchovný poradca sa vždy správa korektne, slušne a zdvorilo.   VP vždy zachováva dôvernosť informácií vo vzťahu k žiakom, kolegom a škole (okrem prípadov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.)   Poradca poskytuje len tie služby, ktoré spadajú do oblasti jeho odbornej kompetencie. Svoje  kompetencie, […]

Read More

Postup pri riešení šikanovania

Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii!!! Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR). Informácie pre žiaka Pamätaj si : Neodsudzuj […]

Read More

Odporúčania pre učiteľov

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia:   v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje, častejšie kontrolovať pochopenie zadaných úloh a správnosť postupu,   v cudzom jazyku klásť dôraz na jeho praktické uplatnenie, rozvoj slovnej zásoby.   rešpektovať osobné pracovné tempo v diktátoch a písomných previerkach a pri ústnych odpovediach,   poskytnúť žiakovi väčšiu […]

Read More

Špeciálno-pedagogické odporúčania

Pri dyslexii vo všetkých predmetoch: nevyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, ale nechať ho čítať len krátke jednoduchšie úseky textu, k domácej príprave dávať žiakovi len primeranú časť textu, k domácej príprave mať možnosť využívať poznámky v zvukovej podobe, alebo poznámky od učiteľa resp. iného žiaka ochotného […]

Read More

Projekt rekonštrukcie a modernizácie dielní praktického vyučovania

Názov projektu: Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve Kód projektu v ITMS2014+: 302021K157 Výzva – kód Výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 Nenávratný finančný príspevok: 1 364 776,26 EUR Aktivita 1 Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy nasledovne: Vybudujú sa 3 nové učebne praktického vyučovania CNC učebňa 1 – bude vybavená […]

Read More

Testy na prijímacie skúšky – Stredná odborná škola

Matematika SOŠ_MAT_1 SOŠ_MAT_1_ODP SOŠ_MAT_2 SOŠ_MAT_2_ODP SOŠ_MAT_3 SOŠ_MAT_3_ODP SOŠ_MAT_4 SOš_MAT_4_ODP SOŠ_MAT_5 SOŠ_MAT_5_ODP SOŠ_MAT_6 SOŠ_MAT_6_ODP SOŠ_MAT_7 SOŠ_MAT_7_ODP Slovenský jazyk SOŠ_SJL_1 SOŠ_SJL_1_ODP SOŠ_SJL_2 SOŠ_SJL_2_ODP SOŠ_SJL_3 SOŠ_SJL_3_ODP SOŠ_SJL_4 SOŠ_SJL_4_ODP SOŠ_SJL_5 SOŠ_SJL_5_ODP SOŠ_SJL_6 SOŠ_SJL_6_ODP SOŠ_SJL_7 SOŠ_SJL_7_ODP SOŠ_SJL_8 SOŠ_SJL_8_ODP SOŠ_SJL_9 SOŠ_SJL_9_ODP SOŠ_SJL_10 SOŠ_SJL_10_ODP

Testy na prijímacie skúšky- Obchodná akadémia

Matematika OA_MAT_1 OA_MAT_1_ODP OA_MAT_2 OA_MAT_2_ODP OA_MAT_3 OA_MAT_3_ODP OA_MAT_4 OA_MAT_4_ODP OA_MAT_5 OA_MAT_5_ODP OA_MAT_6 OA_MAT_6_ODP Slovenský jazyk OA_SJL_1 OA_SJL_1_ODP OA_SJL_2 OA_SJL_2_ODP OA_SJL_3 OA_SJL_3_ODP OA_SJL_4 OA_SJL_4_ODP OA_SJL_5 OA_SJL_5_ODP OA_SJL_6 OA_SJL_6_ODP OA_SJL_7 OA_SJL_7_ODP OA_SJL_8 OA_SJL_8_ODP OA_SJL_9 OA_SJL_9_ODP OA_SJL_10 OA_SJL_10_ODP

Obchodná verejná súťaž 9.1.2024

Spojená škola, Štúrova 848,  962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 96212 Detva a pozemku par. č. KN 5078/6 zapísané […]

Read More

Nové pracoviská v dielňach praktického vyučovania

Nové pracoviská v dielňach praktického vyučovania

Vďaka takmer 8-miliónovej investícii z projektov IROP sme nielen kompletne zrekonštruovali dielne praktického vyučovania, ale tiež pripravili nové moderné pracoviská. Všetky sa nesú v duchu Industry 4.0. Od jari už budú plne k dispozícii našim žiakom. Zatiaľ si pozrite ich virtuálnu prehliadku. Metrologické pracovisko   Robotické pracovisko ABB   CNC […]

Read More