Odporúčania pre učiteľov

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia:  

 • v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje, častejšie kontrolovať pochopenie zadaných úloh a správnosť postupu,  
 • v cudzom jazyku klásť dôraz na jeho praktické uplatnenie, rozvoj slovnej zásoby.  
 • rešpektovať osobné pracovné tempo v diktátoch a písomných previerkach a pri ústnych odpovediach,  
 • poskytnúť žiakovi väčšiu časovú adaptáciu pri samostatnej práci,  
 • vypracovať IVVP zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka,  
 • preferovať overovanie vedomostí ústnou odpoveďou,  
 • dopriať viac času na čítanie, písanie – nielen diktátu, ale aj iných písomných prác a previerok, nevyvolávať ho ako prvého v poradí,  
 • nehodnotiť diktát známkou, vyčísliť iba počet chýb, všímať si, či ide o chybu vyplývajúcu z neznalosti, alebo ako dôsledok poruchy – zámeny písmen a podobných slov, dať žiakovi možnosť na opravu chyby,  
 • minimalizovať trému, povzbudiť žiaka otázkami,  
 • pravopisné chyby nehodnotiť ani v iných predmetoch a slohových prácach,  
 • v cudzom jazyku sa zamerať na základné učivo, preferovať ústne skúšanie, nerátať medzi chyby slová napísané foneticky, prípadne s vynechaným, alebo zmeneným písmenom, 
 • pri písomnom počítaní si všímať celý postup, nielen výsledok, umožniť žiakovi použiť kalkulačku,  
 • odporúča sa pozitívna motivácia, pochvala a povzbudenie.  

Dyskalkúlia:  

 • v matematike ponechať dostatok času na rozmyslenie pri písomných prácach, alebo zadať menej úloh, umožniť používanie kalkulačky, všímať si celý pracovný postup, nielen výsledky, akceptovať možnú zníženú grafickú úroveň v geometrii,  
 • pri výuke voliť systém „po krokoch“,  
 • často kontrolovať pochopenie zadania úlohy,  
 • preferovať ústnu formu overovania vedomostí,  
 • nepovažovať za chybu zámenu jednotlivých matematických znakov a znamienok, zlyhávanie pri počítaní spamäti, neschopnosť pružnej zmeny používaného algoritmu,  
 • skúšaním overovať len dostatočne zafixované vedomosti.  

Dysfázia, dyslália – NKS, narušená komunikačná schopnosť:  

 • tolerantnejšie hodnotiť písomný prejav, neklasifikovať gramatiku, diktáty nahradiť doplňovacím cvičením, • stabilizovanie a upevnenie udržania pozornosti, • v cudzom jazyku sa zamerať na základné učivo a jeho praktické využitie, nerátať medzi chyby slová napísané foneticky, prípadne so zamenenými, alebo chýbajúcimi písmenami,  
 • v slohových prácach nehodnotiť pravopis,  
 • pri ústnych odpovediach ponechať dostatok času na rozmyslenie vo všetkých predmetoch  
 • pri písomnom skúšaní zadať menej úloh, alebo ponechať viac času, vhodnejšie sú testy s voľbou odpovede,  
 • v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje, častejšie kontrolovať pochopenie zadaných úloh a správnosť postupu.  

POZNÁMKA:  

 • Dyslexia je vývinová porucha čítania, žiak si zamieňa písmená, pridáva slabiky na koniec slova, prehadzuje ich, nesprávne číta, málo rozumie na prvýkrát čítanému textu.  
 • Dysgrafia je porucha písania a grafomotorického prejavu, vynechávanie, alebo pridávanie písmen, nesprávne písanie písmen, zabúda písať písmená, alebo slabiky, písmo je kostrbaté, často nečitateľné.  
 • Dysortografia je porucha, pri ktorej žiak ovláda gramatické pravidlá, ale nedokáže ich uplatniť pri písaní diktátov, slohových prác. Diktát takéhoto žiaka obsahuje veľké množstvo gramatických chýb, hlavne nesprávne určené y, i.  
 • Dyskalkúlia je vývinová porucha počítania. Prejavuje sa ako neschopnosť pracovať s matematickými symbolmi, operáciami a číselným radom. Zamieňa si poradie číslic, podobné čísla, znaky počtových operácií a podobne.  
 • Dysfázia je neschopnosť nájsť vhodný výraz pri hovorenom prejave, žiak má ťažkosti s porozumením, dlhšie mu trvá, kým porozumie, čo učiteľ hovorí a tiež má problém odpovedať na otázky, vhodnejšie je písomné skúšanie.  
 • Dyslália je oslabená schopnosť používať jednotlivé hlásky, alebo skupiny hlások.  

Autizmus, Aspergerov syndróm  

Niekedy je z dôvodu danej poruchy problematický kontakt žiaka s prostredím, zložitý emočný a mentálny stav, introvertný prejav a mierny negativizmus. Preukázali sa ťažkosti v samostatných výkonoch, plánovaní, sebaregulácii, predstavivosti. Môže mať problémy v oblasti zvládnutia postupnosti úloh, zabúda na povinnosti, odmieta odpovedať, má rád pokojné prostredie. Niektoré prejavy žiaka môžu pôsobiť ako poruchové správanie. Nie je vhodné žiaka nútiť písať, odpovedať.  

 • žiaka umiestniť  v triede do prvej lavice z dôvodu eliminácie rušivých podnetov,  
 • v dôsledku uvedenej diagnózy ponechať žiakovi väčší časový priestor na prácu,  
 • negatívne prejavy žiaka spôsobené preťaženosťou, zvýšenou senzorickou citlivosťou nehodnotiť ako porušovanie školského poriadku,  
 • v prípade odmietnutia pracovať na zadanej úlohe netrvať na jej vypracovaní na hodine, nekomentovať jeho negativistické postoje, zadať mu vypracovať úlohu na doma,  
 • umožniť žiakovi, ak to je možné, vypracovať písomnú prácu v pokojnejšom prostredí,  
 • komunikovať s rodičmi, 
 • preferovať písomnú formu skúšania,  
 • ústne skúšať žiaka v lavici,  
 • vhodne motivovať žiaka,  
 • klasifikovať a hodnotiť aj čiastkové výsledky,  
 • v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje, častejšie kontrolovať pochopenie zadaných úloh a správnosť postupu, umožniť mu opakovať slovnú, alebo písomnú odpoveď, ak bol nedostatočný výsledok zapríčinený jeho aktuálnym fyzickým, alebo psychickým stavom.  

Porucha aktivity a pozornosti – PAP, hyperkinetická porucha – ADHD v správaní  

sa prejavujú poruchy aktivity a pozornosti, žiak je nesústredený, má krátku výdrž na niečom pracovať. Pracovné tempo je nevyrovnané, pomalé, v závislosti od aktuálneho záujmu. Čítanie je plynulé, písomný prejav pomerne úhľadný.  

 • skúšať na začiatku vyučovacej hodiny,  
 • vhodnejšie je ústne skúšanie s pomocnými otázkami, pri písomnom skúšaní sú vhodnejšie testy s možnosťou voľby odpovede,  
 • obmedziť obsiahlejšie písomné odpovede, nahradiť ich kratšími, využívať náhradné spôsoby-testy, dokončovanie predtlačených viet, jednoslovné odpovede,, skrátený diktát,  
 • skúšať najnovšie učivo, väčšie učebné celky rozdeliť a skúšať priebežne,  
 • v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje,  
 • oceniť u žiaka snahu a dobrý výsledok práce,  
 • pri riešení matematických úloh vysvetliť podstatu, naviesť na správne riešenie, skúšať priebežne, zohľadňovať pomalšie tempo.  

Zdravotne oslabení – epilepsia, diabetes, zrakové postihnutie, telesné postihnutie:  

 • rešpektovať možné prejavy vyčerpanosti a únavy, poskytnúť žiakovi väčšiu časovú dotáciu na zapamätanie učiva,  
 • skúšať podľa možnosti na začiatku vyučovacej hodiny,  
 • rešpektovať pomalšie osobné pracovné tempo v diktátoch a písomných previerkach,  
 • využívať predtlačené pracovné listy, do ktorých môže žiak dopĺňať výsledky,  
 • poskytnúť žiakovi väčšiu časovú adaptáciu pri samostatnej práci,  
 • umožniť písať písomné práce a seminárne práce na počítači, v prípade potreby, podľa druhu postihnutia. 

Detva 2024 

Mgr. Oľga Feješová 

školský poradca