Charakteristika odboru

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole


Notice: sanitize_url sa od verzie 2.8.0 nepoužíva! Použite namiesto toho esc_url_raw(). in /home/html/proxia.sk/public_html/www/ssdetva/wp-includes/functions.php on line 3893
« z 34 »

Notice: sanitize_url sa od verzie 2.8.0 nepoužíva! Použite namiesto toho esc_url_raw(). in /home/html/proxia.sk/public_html/www/ssdetva/wp-includes/functions.php on line 3893
Akcie
« z 75 »

Notice: sanitize_url sa od verzie 2.8.0 nepoužíva! Použite namiesto toho esc_url_raw(). in /home/html/proxia.sk/public_html/www/ssdetva/wp-includes/functions.php on line 3893
Cvičná firma
« z 16 »

Notice: sanitize_url sa od verzie 2.8.0 nepoužíva! Použite namiesto toho esc_url_raw(). in /home/html/proxia.sk/public_html/www/ssdetva/wp-includes/functions.php on line 3893
Hospodársky týždeň
« z 26 »