Učebné odbory

2487 H 01 autoopravár mechanik

Absolvent vie vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Vie pracovať s diagnostickým zariadením BOSCH, ovláda servisné činnosti na automobiloch.

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

Absolvent pracuje s elektrickými zariadeniami, kde využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Vie diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach úžitkovej techniky a pracovať s meracou technikou pri odstraňovaní porúch rozhlasových, TV a ostatných zariadení.

2433 H 00 obrábač kovov

Absolvent je schopný uplatniť sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov.

2464 H 00 STROJNÝ MECHANIK

Absolvent ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou  strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom.

 

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, ISCED 3C
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, podľa aktuálnych kritérií pre príslušný šk. rok v zmysle platnej legislatívy
Dĺžka štúdia: 3 roky