Učebné odbory

2433 H obrábač kovov

Absolvent je schopný uplatniť sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov.

2464 H strojný mechanik

Absolvent ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou  strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom.

 

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, ISCED 3C
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, podľa aktuálnych kritérií pre príslušný šk. rok v zmysle platnej legislatívy
Dĺžka štúdia: 3 roky