Etika v práci výchovného poradcu

Desať etických zásad pre výchovného poradcu: 

  

  1. Výchovný poradca sa vždy správa korektne, slušne a zdvorilo.  
  2. VP vždy zachováva dôvernosť informácií vo vzťahu k žiakom, kolegom a škole (okrem prípadov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.)  
  3. Poradca poskytuje len tie služby, ktoré spadajú do oblasti jeho odbornej kompetencie. Svoje  kompetencie, kvalifikáciu, vzdelanie a skúsenosti neskresľuje.  
  4. Sebakontrola sebadisciplína je súčasťou správania VP.  
  5. Neustále sa vzdeláva a získané poznatky odovzdáva žiakom.  
  6. V postojoch ku všetkým problémom vystupuje v duchu princípov demokracie.  
  7. Má právo na vlastný názor, jeho korektné prezentovanie a obhajovanie a rovnako je tolerantný k iným názorom.  
  8. Svojim správaním prispieva k šíreniu dobrého mena školy.  
  9. Reč a písomný prejav VP je vždy dobre uvážená, nereaguje unáhlene bez dôkladnej znalosti  situácie.  
  10. VP vždy rešpektuje odbornú kompetenciu a zodpovednosť iných poradenských zariadení a nezasahuje do ich rozhodnutí nekompetentne a bez znalosti odbornej problematiky.