Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania

Názov projektu: Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania

Kód projektu v ITMS2014+: 302071CCM4

Výzva – kód Výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90

Celkové oprávnené výdavky: 5 275 069,09 €

 

Cieľom projektu je vybudovať zo školy vzdelávacie centrum s perspektívou sektorového centra excelentnosti, ktoré bude poskytovať odborné vzdelávanie pre žiakov Spojenej školy v súlade s potrebami regiónu a modernými trendmi v priemysle. Okrem žiakov a pedagogických zamestnancov školy budú môcť služby vzdelávacieho centra využívať aj ďalšie stredné odborné školy v BBSK, zamestnanci firiem a uchádzači o zamestnanie.

Zámerom projektu je tiež propagovať odborné vzdelávanie a modernizovať školský vzdelávací program s cieľom jeho prispôsobenia praxi, zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality vzdelávania, vrátane neformálneho vzdelávania, inovovať vyučovanie a komunikačné kanály.

Z dôvodu historického vývoja regiónu a súčasných potrieb zamestnávateľov je preto potrebné motivovať mladých ľudí k štúdiu technických profesií a poskytovať im kvalitné odborné vzdelávanie v podmienkach, ktoré požadujú regionálni zamestnávatelia, čo vyžaduje modernizáciu strojového vybavenia v súlade s ich potrebami. Tiež je potrebné zabezpečiť také kompetencie absolventov, ktoré budú v súlade s predstavami zamestnávateľov a modernými trendmi v súčasnosti, zahrňujúce hlavne rozvoj priemyslu 4.0.

Objekt dielní praktického vyučovania prejde komplexnou rekonštrukciou, čím sa zlepšia podmienky vzdelávania žiakov. Veľká investícia bude smerovať aj do modernizácie a technického vybavenia dielní.

Vybudujú a vybavia sa nové učebne praktického vyučovania:

  1. odborné učebne s IKT technikou na báze servera a klientskych staníc + interaktívne tabule, multifunkčné zariadenia
  2. učebne klasického strojového obrábania – výmena starých sústruhov a fréz
  3. odborná učebňa automatizácie (PLC automaty, výukové systémy na pneumatické systémy, vákuum, hydraulika a roboty, senzorika, programovanie, 3D kontrola)
  4. odborná učebňa robotizácie (robotické linky a školiace roboty)
  5. CNC učebňa (školské CNC obrábacie centrum, produkčné CNC stroje a obrábacie centrá)
  6. zváračská škola (simulátory zvárania a zvárací robot)
  7. učebňa elektro a metrológie (výukové moduly a 3D merací prístroj)
  8. odborná učebňa pre duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii
  9. ďalšie vybavenie (nožnice na úpravu materiálu, pracovné stoly, skrinky, laboratórne stoly, tabule, skrinky na náradie, nástroje a učebné materiály)