Špeciálno-pedagogické odporúčania

Pri dyslexii vo všetkých predmetoch:

 • nevyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, ale nechať ho čítať len krátke jednoduchšie úseky textu,
 • k domácej príprave dávať žiakovi len primeranú časť textu,
 • k domácej príprave mať možnosť využívať poznámky v zvukovej podobe, alebo poznámky od učiteľa resp. iného žiaka ochotného pomôcť
 • dopriať žiakovi dostatok času na splnenie úloh, pod časovým tlakom je v napätí a v strese,
 • definícia úlohy by mala byť jednoznačná a jasná, to neznamená stručná,
 • farebné zvýrazňovanie textu,
 • čitateľné písanie textu na tabuľu,
 • používanie diktafónu.

Pri dysortografii SJ a cudzí jazyk:

 • žiak píše len to, čo stihne napísať,
 • necháme žiakovi tabuľky gramatických prehľadov,
 • diktát pripravíme ako doplňovačku, alebo dáme k doplneniu nie celý diktát, ale len tie slová, pri ktorých sledujeme určitý pravopisný jav,
 • poskytneme  dlhší čas na kontrolu napísaného, budeme mu zbierať zošiť ako poslednému,
 • budeme využívať možnosti priebežného slovného hodnotenie (známkou hodnotiť len v prípade, že sa dieťaťu diktát “podaril“), známku nahradiť údajom o počte chýb,
 • chyby neopravovať červenou – takto zvýraznený nesprávny tvar má dieťa tendenciu si zapamätať,
 • diktát dopredu precvičiť napr. formou domácej úlohy, pred vlastným písaním diktátu ešte raz precvičiť „ kľúčové slová“ buď ústnou formou alebo formou doplňovačky,
 • prispôsobiť tempo diktovania,
 • vynechať alebo aspoň obmedziť a potom veľmi tolerantne hodnotiť úlohy časovo limitované ( tzv. päťminútovky),
 • pri spoločnej ústnej kontrole diktátu dať týmto žiakom čo najväčší priestor, aby sme si overili ich znalosť gramatických pravidiel.
 • dať žiakovi k dispozícii pomôcky, ktoré mu pomáhajú prekonať problémy v učení – pracovné listy.
 • dať žiakovi možnosť prežiť pocity úspešnosti, chváliť ho za prejavenú snahu a malé pokroky (takýto žiak vynakladá na školskú prácu veľa energie a úspech je minimálny)

 

Pri dyskalkúlii a predmetoch vyžadujúcich matematické operácie:

Aby žiak pochopil a dokázal vyriešiť matematickú úlohu, musí zvládnuť:

 • verbálny problém (zadanie úlohy, odpoveď na otázku)
 • priestorový problém (geometrické úlohy, písanie číslic v správnom poradí, písomné násobenie a delenie)
 • problém s usudzovaním
 • problém s  pamäťou a iné

 

Budeme:

 • Tolerovať používanie názoru (podľa potreby žiaka – kalkulačka, tabuľky, vzorové príklady ap.),
 • Pri previerkach prispôsobíme počet a náročnosť príkladov schopnostiam žiaka (znížiť nároky aj počet úloh).
 • Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom sa posudzujú rovnocenne
  s výsledkami ostatných žiakov pri bežných podmienkach. Odporúčame pozitívne oceňovať aj malé úspechy a pokroky v oblasti matematiky

Ostatné predmety

 • v písomných prejavoch  budeme voliť takú formu, aby stačila len krátka odpoveď (najlepšie testy s voľbou správnej odpovede),
 • preveriť si celkové porozumenie zadaným otázkam a až tak dať písomku vypracovať,
 • obsahovo vybrať podstatu učiva
 • vytvoriť väčší časový priestor na vypracovanie písomky alebo zredukovať počet úloh,
 • nehodnotiť chyby v písomnom prejave, ale len obsahovú správnosť odpovede,
 • v prípade klasifikovanej písomnej práce nadstaviť čas a pri známke nedostatočný, dostatočný, prípadne pri nezrozumiteľnosti práce (nedokončí slovo, vetu) umožniť opravu ústnou odpoveďou,
 • skontrolovať pochopenie zadania úlohy a nehodnotiť chyby vzniknuté z nedokonalého prečítania textu,
 • brať do úvahy, že deti môžu mať problémy aj vo výtvarnej výchove, pracovnom vyučovaní, a telesnej výchove,
 • pri vyučovaní cudzích jazykov preferovať už vyššie zmienenú „ sluchovú cestu“, sústrediť sa na ústne zvládnutie slovnej zásoby základných fráz,
 • vedomosti v predmetoch teoretickej povahy prednostne preverovať ústnym skúšaním s pomocnými otázkami,
 • nevyžadovať memorovanie definícií, dať žiakovi možnosť vysvetliť ich obsah
 • v prípade klasifikovanej písomnej práce nadstaviť čas a pri známke nedostatočný, dostatočný, prípadne pri nezrozumiteľnosti práce (nedokončí slovo, vetu) umožniť opravu ústnou odpoveďou
 • pri diktovaní poznámok zohľadniť jeho oneskorené tempo písania, diktovať pomalšie, alebo mu umožniť použitie diktafónu, alebo mu sprostredkovať vytlačené poznámky (učebné texty)
 • pri nedostatočnom porozumení prečítaného textu, je potrebné zvýrazniť kľúčové slová,
 • žiakovi zabezpečíme miesto v prvých laviciach,
 • ak je to možné, vytvoríme mu priestor na používanie počítača a PC programov,
 • pri komunikácii so žiakom používať pozitívnu stimuláciu (pochvala, ocenenie), aj za čiastkové úspech.

 

Odporúčané pedagogické postupy:

Systematický, individuálny prístup k žiakovi, využívanie špeciálnych metodík, dôsledná konkretizácia preberaného učiva, rešpektovanie individuálneho pracovného tempa žiaka, paralelná práca žiaka so špeciálnym pedagógom, prístup žiaka  k manipulácii s názorným materiálom,  neustále opakovanie a precvičovanie učiva, striedanie činností, relaxačné prestávky, upútanie pozornosti, pozitívne hodnotenia, podporovať rozmýšľanie nahlas, prácu s námetom podriadiť mysleniu žiaka, využívať skúsenosti žiaka a nadväzovať na ne.

 

Spôsob hodnotenia a klasifikácia

Učiteľ umožňuje žiakovi s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou prejavovať svoje vedomosti najmä ústnou formou.

Pri žiakovi, ktorý má  diagnostikovanú dyslexiu sa umožňuje využívať kompenzačné pomôcky a odporúča využívať špeciálne metodické postupy a to vo všetkých predmetoch vyžadujúcich si čítanie a porozumenie textu.

Pri prípadnom písomnom prejave sa zameria na hodnotenie obsahovej stránky.
Žiak s dysgrafiou, dysortografiou môže písať diktát alebo byť skúšaný písomnou formou z rôznych gramatických javov len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, spravidla vyčíslením počtu chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.
Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka dysgrafiou a dysortografiou známkou
v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú do úvahy výsledky, ktoré žiak dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenné s výsledkami ostatných žiakov.
(Dyskalkúlia) – Tolerovať používanie názoru (podľa potreby žiaka – kalkulačka, tabuľky, vzorové príklady ap.),   pri previerkach prispôsobiť počet a náročnosť príkladov schopnostiam žiaka (znížiť nároky aj počet úloh). Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom sa posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov pri bežných podmienkach. Odporúčame pozitívne oceňovať aj malé úspechy a pokroky v oblasti matematiky.

Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka s dyskalkúliou sa v predmetoch vyžadujúcich zvládnutie matematických operácií  berú do úvahy výsledky, ktoré žiak dosahuje
s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenné s výsledkami ostatných žiakov.
Pre  ADHD odporúčame zvýšiť žiakovi časovú dotáciu v limitovaných úlohách o 20 %.