Home » dual

Úlohy žiaka/zákonného zástupcu v systéme duálneho vzdelávania

Kroky žiaka pre vstup do systému duálneho vzdelávania

Oslovenie žiaka/rodiča informáciou o duálnom vzdelávaní.

Spolupráca s kariérnym poradcom.

Informačný deň u zamestnávateľa.

Exkurzie u zamestnávateľa.

Voľnočasové aktivity u zamestnávateľa – krúžky a pod.

Krátkodobé stáže u zamestnávateľa.

Brigády u zamestnávateľa.

Deň otvorených dverí v SOŠ za účasti zamestnávateľa a absolventov školy.

Návšteva veľtrhu alebo burzy práce, regionálnej výstavy zamestnávateľov a pod.

Prihlásenie žiaka u zamestnávateľa na duálne vzdelávanie na základe výzvy zamestnávateľa.

Účasť na výberovom konaní u zamestnávateľa.

Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa.

Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod.

Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.

Doručenie rozhodnutia zamestnávateľa o výbere žiaka na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa.

Prevzatie potvrdenia o poskytovaní praktického vyučovania zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy so žiakom pre účely prijímacie konania v škole.

Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky v strednej odbornej škole.

Zápis na štúdium v strednej odbornej škole – odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.

Uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom.

Nástup do školy na začiatku školského roku.

Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.

Účasť žiaka na teoretickom vyučovaní v škole a na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.

Ročníkové overenie vedomostí a zručností – hodnotenie žiaka.

Príprava žiaka na ukončenie štúdia – záverečná skúška/maturitná skúška.

Absolvovanie teoretickej časti ukončenia štúdia v škole a praktickej časti ukončenia štúdia u zamestnávateľa.

Prevzatie dokladov o ukončení štúdia –  maturitné vysvedčenie v škole, výučný list u zamestnávateľa.

Uzatvorenie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ.