Home » dual

Úlohy zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

Termínovník

 

Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do duálneho vzdelávania.

Zadefinovanie počtu žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy a odborov štúdia pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa a zadefinovanie počtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v priebehu vyučovacieho dňa praktického vyučovania (vzdelávacia kapacita v jednom vyučovacom dni).

Výber vhodnej strednej odbornej školy, návšteva školy a rokovanie o spolupráci.

Dohoda so školou o spolupráci pri aktualizácii školského vzdelávacieho programu – profilu absolventa, učebného plánu, tematických plánov predmetov odborného vzdelávania, dohoda o organizácii a časovom harmonograme praktického vyučovania a pod.

Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti na výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa

Proces overovania spôsobilosti zamestnávateľa u zamestnávateľa komisiou stavovskej alebo profesijnej organizácie.

Po získaní Osvedčenia o spôsobilosti pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania označenie prevádzky „Vzdelávajúca organizácia“.

Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní s vybranou strednou odbornou školou.

Zverejnenie výzvy na prihlasovanie sa žiakov na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa.

Spracovanie a schválenie konečnej verzie školského vzdelávacieho programu podľa

vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor štúdia, v ktorom

bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa.

Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod.

Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.

Vydanie potvrdenia o poskytovaní praktického vyučovania zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy so žiakom pre účely prijímacie konania v škole.

Prevzatie zoznamu prijatých žiakov, ktorým zamestnávateľ vydal potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy, schváleného riaditeľom školy.

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom.

Príchod žiaka na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa. Uvedenie žiaka do podniku a jeho oboznámenie s podnikom za účasti rodičov a zástupcu školy.

Výkon praktického vyučovania žiaka u zamestnávateľa.

Klasifikácia a hodnotenie žiaka v spolupráci so školou. Priebežná komunikácia a spolupráca so školou prostredníctvom majstra odbornej výchovy, zamestnanca školy – koordinátora duálneho vzdelávania.

Ročníkové hodnotenie výsledkov žiaka na praktickom vyučovaní.

Rozhodnutie o mieste konania praktickej časti skúšky v spolupráci so školou – záverečná skúška/maturitná skúška/absolventská skúška.

Rozhodnutie zamestnávateľa o uzatvorení budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy so žiakom už v priebehu štúdia alebo po ukončení štúdia.

Nie je povinné.