Home » dual

Zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená medzi zamestnávateľom a školou

Ak zamestnávateľ získa osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Zamestnávateľ a stredná odborná škola môžu uzatvoriť viacero zmlúv o duálnom vzdelávaní s rôznymi partnermi.

 

Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje:

 1. identifikačné údaje zamestnávateľa,
 2. identifikačné údaje strednej odbornej školy,
 3. záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,
 4. záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
 5. študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
 6. počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
 7. formu praktického vyučovania,
 8. miesto výkonu praktického vyučovania,
 9. počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
 10. počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva:
  1. majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
  2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe,
 11. počet inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
 12. časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
 13. spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
 14. spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
 15. spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
 16. spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
 17. hmotné zabezpečenie žiaka,
 18. finančné zabezpečenie žiaka,
 19. spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,
 20. spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
 21. doba, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,
 22. spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
 23. dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.