Home » dual

Úlohy strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania

Rozhodnutie školy o vstupe do duálneho vzdelávania.

Nadviazanie kontaktu so zamestnávateľom.

Dohoda so zamestnávateľom o spolupráci pri aktualizácii školského vzdelávacieho programu – profilu absolventa, učebného plánu, tematických plánov predmetov odborného vzdelávania, dohoda o organizácii a časovom harmonograme praktického vyučovania a pod.

Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom.

Zverejnenie výzvy na prihlasovanie sa žiakov na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa.

Spracovanie a schválenie konečnej verzie školského vzdelávacieho programu podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor štúdia, v ktorom bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu – pedagogickí pracovníci školy (U/MOV) s pracovníkmi zamestnávateľa (inštruktor/MOV). Oboznámenie sa s prevádzkou zamestnávateľa, technickým a technologickým vybavením. Koordinácia teoretického a praktického vzdelávania žiakov.

Nábor žiakov základnej školy pre duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľom.

Spolupráca pri výberovom konaní – výber žiakov u zamestnávateľa.

Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod.

Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.

Prijímanie žiakov na štúdium. Prijímacie konanie na základe prihlášky na štúdium a potvrdenia zamestnávateľa o uzatvorení učebnej zmluvy po prijatí.

Prijímacia skúška z predmetov prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium.

Zaslanie zoznamu prijatých žiakov s potvrdením od zamestnávateľa, s ktorým žiak uzatvorí učebnú zmluvu.

Účasť zástupcu školy na uvedení žiaka s učebnou zmluvou do podniku.

Teoretické vyučovanie.

Klasifikácia a hodnotenie žiaka v spolupráci so zamestnávateľom.

Priebežná komunikácia a spolupráca so zamestnávateľom prostredníctvom majstra odbornej výchovy, zamestnanca školy – koordinátora duálneho vzdelávania.

Ročníkové hodnotenie žiaka.

Organizácia a realizácia ukončenia štúdia v spolupráci so zamestnávateľom – záverečná skúška/maturitná skúška.

Rozhodnutie o mieste konania praktickej časti skúšky v spolupráci so zamestnávateľom – záverečná skúška/maturitná skúška/absolventská skúška.

Odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia a prípravy na povolanie v spolupráci so zamestnávateľom.