Home » dual

Prehľad výhod a benefitov duálneho vzdelávania (podľa SOPK)

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Nadobudnutie kvalifikácie a prax priamo u zamestnávateľa.
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť vzdelávania.
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v úprave.
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.
 • Výber žiakov na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.
 • Rozvoj profesií naviazaných na potreby trhu.
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

 

Príležitosti duálneho vzdelávania

 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ.
 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.
 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov.
 • Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“.
 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné potreby podniku.
 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.
 • Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity remeselných povolaní – status „poctivého remesla“.
 • Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy.
 • Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.
 • Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.
 • Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.
 • Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

 

Benefity zamestnávateľa z účasti v duálnom vzdelávaní

 • Zamestnávateľ podieľajúci sa na duálnom odbornom vzdelávaní má dobrú povesť a je pozitívne vnímaný svojimi partnermi a verejnosťou. V trhovo orientovanom ekonomickom prostredí je pozitívny obraz zamestnávateľa významnou konkurenčnú výhodu.
 • Žiaci v duálnom systéme vzdelávania už počas obdobia odbornej prípravy vykonávajú pre zamestnávateľa produktívnu prácu, ktorá v závislosti od veku a získaných zručností a skúseností žiakov môže výrazne pokryť náklady na duálne vzdelávanie.
 • Pravidelná príprava žiakov s následným prijímaním mladých ľudí do pracovného pomeru chráni zamestnávateľa proti starnutiu pracovnej sily a zaručuje vždy „čerstvý vietor“ pre kolektív zamestnancov.
 • Vzdelávanie žiakov slúži tiež na udržanie vysokej úrovne kvalifikácie vlastných pracovníkov zamestnávateľa a tak spoločnosť, ktorá poskytuje vzdelávanie vždy zostáva na špici technologických inovácií. Produktivita práce technika, ktorý pracuje spolu so žiakom, sa zvýši o 10 až 20 %.
 • Zamestnávateľ si duálnym vzdelávaním môže pripraviť svojho budúceho zamestnanca presne na technológie a výrobné zariadenia, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti.
 • Duálnym vzdelávaním žiakov zameraným nielen na reprodukciu svojej ľudských zdrojov ale aj pre potreby trhu práce si zamestnávateľ vytvára predpoklady pre rozvoj firmy aj nárastom počtu zamestnancov a tým je pripravený rýchlo reagovať na zvýšené požiadavky odberateľov, čo mu dáva vyššiu konkurenčnú výhody vo svojom sektore podnikania.
 • Nábor kvalifikovaných odborníkov (od definovania voľného miesta až po výber kandidátov, vrátane samotnej realizácie náboru nových zamestnancov a ich zaškolenia) je časovo náročný a nákladný proces, preto duálne vzdelávanie žiakov a ich následný prechod do kolektívu zamestnancov výrazné šetrí zamestnávateľovi náklady a to predovšetkým v technicky náročných povolaniach.
 • Zamestnávatelia, ktorí vzdelávajú žiakov, poznajú svojich potenciálnych budúcich zamestnancov. Ich zaradením do pracovných kolektívov sa skracuje čas potrebný na ich zoznámenie sa s prevádzkou a plynulé zaradenie do kolektívu a tiež skracuje čas potrebný na dosiahnutie požadovaného pracovného výkonu, čo znižuje náklady zamestnávateľa a naopak zvyšuje jeho výnosy.
 • Pozitívny vzťah zamestnávateľa k vzdelávaniu detí zamestnancov vedie ku generačnej tradícii v povolaní, čo zamestnávateľom zaručuje plynulú obnovu pracovnej sily s vysokým podielom lojality voči zamestnávateľovi.

 

Benefity školy z účasti v duálnom vzdelávaní uvádzané odbornými školami v zahraničí:

 • Aktívna účasť zamestnávateľa na nábore žiakov pre duálne vzdelávanie.
 • Aktuálne prepojenie teoretického vzdelávanie v škole s praktickým vzdelávaním v reálnych podmienkach u zamestnávateľov.
 • Zapojenie odborných pedagógov do inovačného vzdelávania u zamestnávateľa (formou inovačných školení a odborných stáži pedagógov u zamestnávateľa).
 • Materiálna, technická a iná podpora odbornej výučby v škole zo strany zamestnávateľa.
 • Výkon praktickej časti záverečnej alebo maturitnej skúšky u zamestnávateľa a účasť skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa v komisii pri ukončovaní štúdia.
 • Motivácia žiakov pre duálne vzdelávanie a tým aj pre teoretické vyučovanie v škole nástrojmi ako sú motivačné štipendiá štátu, podnikové štipendiá od zamestnávateľa, odmena za produktívnu prácu a ďalšie formy hmotného zabezpečenia žiaka zo strany zamestnávateľa.
 • Spolupráca zamestnávateľa na aktualizácii školského vzdelávacieho programu a vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre SDV.
 • Pozitívne vnímanie školy spoločnosťou.
 • Odborná akceptácia školy zamestnávateľmi, zduženiami zamestnávateľov a odbornou verejnosťou.
 • Pevné miesto školy v rámci siete škôl.

 

Benefity žiaka z účasti v duálnom vzdelávaní:

 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
 • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa.
 • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.
 • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.