Home » dual

Základné informácie

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Systém duálneho vzdelávania – manuál pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa školy

 

Duálne vzdelávanie je upravené Zákonom č. 61/2015 z 12. marca 2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 a nasledujúce. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.

Žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe:

  1. zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy
  2. organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.