aktuality20182019

Inovujeme školský vzdelávací program

Naša škola uspela v projekte „Moderné vzdelávanie pre prax 2“ pripravenom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celková výška grantu predstavuje 158 000 €. Financie budú použité jednak na inováciu školského vzdelávacieho programu a jednak na ďalšiu modernizáciu didaktickej techniky v škole. Budú zakúpené potrebné učebné pomôcky, vrátane moderných meracích prístrojov, simulátorov, ako aj moderná […]

Read More

Spojená škola v Detve realizuje vzdelávací projekt pre pedagogických zamestnancov

Spojená škola v Detve organizuje v rámci programu Erasmus + projekt „Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne“. Účastníkmi projektu sú pedagogickí zamestnanci 7 stredných odborných škôl v rámci konzorcia. Projektových aktivít sa zúčastní spolu 14 pedagogických zamestnancov, vrátane vedenia školy a to formou štruktúrovaných kurzov anglického jazyka, podnikateľských zručností, IKT a metodiky CLIL. Projektom […]

Read More

Výzva na predkladanie ponúk

Spojená škola v Detve vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk – Obstaranie vybavenia telocvične-  Podpora športu v Podpoľaní. Bližšie informácie sú v prílohe. Vyzva-na-predkladanie-ponuk_SS_Detva Priloha_c_1_Formular_cenovej_ponuky Priloha_c_2_Technicka_ specifikacia

Obchodná verejná súťaž 30. 07. 2019

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 962 12  Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. […]

Read More

Obchodná verejná súťaž 16. 07. 2019

Spojená škola, Štúrova 848, Detva, Správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP 23, B. Bystrica, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka. VOS časť pozemku

Výlet na Gemer

Výlet na Gemer

Pre žiakov základných škôl sme zorganizovali výlet na Gemer.