Inovujeme školský vzdelávací program

Naša škola uspela v projekte „Moderné vzdelávanie pre prax 2“ pripravenom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celková výška grantu predstavuje 158 000 €. Financie budú použité jednak na inováciu školského vzdelávacieho programu a jednak na ďalšiu modernizáciu didaktickej techniky v škole.

Budú zakúpené potrebné učebné pomôcky, vrátane moderných meracích prístrojov, simulátorov, ako aj moderná IKT technika v podobe klientskych staníc a servera. Projekt nám umožní inovovať školský vzdelávací program, a to jednak vo forme extra hodín ako aj mimoškolskej činnosti. Pedagogickí zamestnanci budú môcť pracovať v pedagogických kluboch a zvyšovať si kompetencie formou školení a vzdelávacích aktivít.

Dôležitou súčasťou projektu sú extra hodiny, ktoré nám umožnia posilniť predovšetkým odborné vzdelávanie a prispôsobiť ho tak potrebám praxe. Posilníme tiež vyučovanie cudzích jazykov vo forme konverzácie, čo umožní lepšiu pripravenosť žiakov na maturitnú skúšku.

Vo výraznej miere posilníme praktické vyučovanie v Obchodnej akadémii, kde sa zvýšil počet hodín odbornej praxe a tiež zaviedli nov zaujímavé predmety, ktorých obsah využijú žiaci nielen v príprave na maturity, ale predovšetkým v praxi.