Spojená škola v Detve realizuje vzdelávací projekt pre pedagogických zamestnancov

Spojená škola v Detve organizuje v rámci programu Erasmus + projekt „Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne“. Účastníkmi projektu sú pedagogickí zamestnanci 7 stredných odborných škôl v rámci konzorcia.

Projektových aktivít sa zúčastní spolu 14 pedagogických zamestnancov, vrátane vedenia školy a to formou štruktúrovaných kurzov anglického jazyka, podnikateľských zručností, IKT a metodiky CLIL.

Projektom by sme chceli prispieť k zvýšeniu úrovne odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov a pripraviť ich na medzinárodné mobility. Prostredníctvom jazykových kompetencií umožniť a uľahčiť pedagógom prístup k medzinárodným odborným a metodickým materiálom a zlepšiť tak kvalitu ich práce vykonávanej v prospech študentov a účastníkov vzdelávania. Predpokladáme, že nadobudnuté poznatky a skúsenosti prepoja s obsahovou náplňou vzdelávania na svojich školách.

Realizácia projektu je v súlade s európskym plánom rozvoja škôl a predstavuje pridanú hodnotu z pohľadu školy v týchto oblastiach:

  • škola získa predpoklady na prispôsobenie svojich cieľov jednotnému európskemu trhu práce,
  • škola získa informácie o organizácii celoživotného vzdelávania v zahraničí
  • nadviazanie kontaktov s organizáciami v zahraničí umožní rozvíjať ďalšiu spoluprácu v rámci iných projektov
  • zabezpečí sa inovácia školských vzdelávacích programov (obsah, metódy, know-how)
  • zvýši sa konkurencieschopnosť absolventov školy na trhu práce tak v SR ako aj v EÚ
  • účastníci projektu sa stanú multiplikármi jeho výsledkov a budú motivovaní k príprave a realizácii vlastných národných resp. medzinárodných projektov

Projekt trvá 15 mesiacov a výsledky budú prezentované na záverečnej konferencie v rámci valného zhromaždenia 1. slovenského strojárskeho klastra, v rámci ktorého sú participujúce školy združené.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.