Aktuality

Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania

Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania

Názov projektu: Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania Kód projektu v ITMS2014+: 302071CCM4 Výzva – kód Výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90 Celkové oprávnené výdavky: 5 275 069,09   Cieľom projektu je vybudovať zo školy vzdelávacie centrum s perspektívou sektorového centra excelentnosti, ktoré bude poskytovať odborné vzdelávanie pre žiakov Spojenej školy v súlade […]

Read More

Odkazy pre študentov

Portál vysokých škôl Národný inštitút vzdelávania a mládeže IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Európsky portál pre mládež  

Etika v práci výchovného poradcu

Desať etických zásad pre výchovného poradcu:     Výchovný poradca sa vždy správa korektne, slušne a zdvorilo.   VP vždy zachováva dôvernosť informácií vo vzťahu k žiakom, kolegom a škole (okrem prípadov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.)   Poradca poskytuje len tie služby, ktoré spadajú do oblasti jeho odbornej kompetencie. Svoje  kompetencie, […]

Read More

Postup pri riešení šikanovania

Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii!!! Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR). Informácie pre žiaka Pamätaj si : Neodsudzuj […]

Read More

Odporúčania pre učiteľov

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia:   v každom predmete voliť takú formu skúšania, ktorá žiakovi najviac vyhovuje, častejšie kontrolovať pochopenie zadaných úloh a správnosť postupu,   v cudzom jazyku klásť dôraz na jeho praktické uplatnenie, rozvoj slovnej zásoby.   rešpektovať osobné pracovné tempo v diktátoch a písomných previerkach a pri ústnych odpovediach,   poskytnúť žiakovi väčšiu […]

Read More

Špeciálno-pedagogické odporúčania

Pri dyslexii vo všetkých predmetoch: nevyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, ale nechať ho čítať len krátke jednoduchšie úseky textu, k domácej príprave dávať žiakovi len primeranú časť textu, k domácej príprave mať možnosť využívať poznámky v zvukovej podobe, alebo poznámky od učiteľa resp. iného žiaka ochotného […]

Read More

Prezentácia projektu Svetovej banky

Prezentácia projektu Svetovej banky

Zástupcovia školy sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: príspevok CURRI. Konferencia sa konala za účasti zástupcov Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zúčastnili sa […]

Read More

Stretnutie zástupcov školských parlamentov

Stretnutie zástupcov školských parlamentov

Školský parlament pri Spojenej škole si pozval na pôdu školy viceprimátora mesta Detva Mgr. Slavomíra Ciglana a zástupcom školských parlamentov základných škôl v Detve. Vyjadrili názor mladých na život v meste a predstavili, čo im tu chýba. A čo je najdôležitejšie, vyjadrili záujem o založenie mládežníckeho parlamentu v meste.

Workshopy Amnesty International

Workshopy Amnesty International

Aj počas tohto školského roku absolvujú naši prváci z Obchodnej akadémie mimoriadne zaujímavé workshopy s pani Andreou Dolinskou – koordinátorkou programu Školy za demokraciu. Zo začiatku sa žiaci hlavne zoznamovali s koordinátorkou. Nevedeli čo mali od nej očakávať, ani aký vzťah s nimi bude nadväzovať, no nakoniec žiakov veľmi príjemne prekvapila svojou milou povahou […]

Read More

Workshop o dezinformáciách

Workshop o dezinformáciách

Dňa 06. 02. 2024 sa žiaci 4.OA triedy zúčastnili prednášky o Kritickom myslení. Dozvedeli sa ako rozoznať pravdivé informácie od hoaxov, ktorých je v aktuálnej dobe na internete stále viac. Taktiež sa naučili základné kroky k odhaleniu týchto dezinformácií a hoaxov. Okrem toho prednášajúci z Drevárskej fakulty predstavili našim maturantom […]

Read More