Pracoviská odborného výcviku Strednej odbornej školy v Detve sa predstavujú

Pracovisko ručného spracovania kovov

Praktická časť odborného vzdelávania budúcich mechanikov elektrotechnikov prebieha v dvoch etapách. Úvodná fáza prípravy sa realizuje na jednom z troch pracovísk ručného spracovania kovov a jej didaktický obsah je spoločný s profesijnou prípravou študentov odboru mechanik nastavovač. Cieľom je získanie základných poznatkov a zručností v riešení vhodných technologických postupov pri praktickej práci s kovom a bezpečnej manipulácií s rôznymi druhmi ručného náradia – pre naplnenie zámeru majú žiaci k dispozícii tri pracoviská s kompletným materiálno – technickým vybavením.

Pracovisko elektrotechnik

V druhej etape odborná príprava elektrotechnikov prebieha na špeciálne vybavenom pracovisku, kde pomocou vstavaných a externých modulov projektujú a riešia jednotlivé úlohy v súlade so vzdelávacím plánom. Pracovné stoly Diametral  – VarioLab+  umožňujú všestranné využitie pri zostavovaní, pripojení a meraní  vyhotovených obvodov, systému Diametral – VarioClick zase študenti využívajú na prehľadnú montáž a prepojovanie elektrotechnických prvkov pre domové inštalácie a priemyselnú automatizáciu, na výukových paneloch programu Diametral – UnoVolta môžu realizovať experimenty s praktickým riešením obvodov a overovať ich  funkčnosť. Zaujímavým doplnkom pracoviska pre elektrotechnikov je 3D tlačiareň DaVinci 1.1 Plus, ktorá si využitím softvéru XYZware poradí s tlačou naprojektovaných prípadne preddefinovaných trojrozmerných modelov.

Pracovisko CNC Haas

Učebňa CNC techniky, v ktorej sa učí  profesia mechanik nastavovač.  Žiaci sa oboznámia so základmi programovania pri sústružení a frézovaní. Programovanie si v prvom rade vyskúšajú na  školských strojoch EMCO MAIER s programom MACH3. Tu sa naučia obrábať mäkké materiály napr. hliník, mosadz.  Na  CNC simulátoroch si osvoja ovládací panel s programovacím systémom Fanuc a potom prechádzajú na výrobné stroje HAAS (fréza i sústruh). Učebňa je vybavená aj 12-timi počítačmi,  kde si nakreslia súčiastku v 2D zobrazení a následne na to  z nej vytvoria 3D model a ukončia to výkresom. Všetko je vytvárané v kresliacom programe SOLIDWORKS s podporou CAD/CAM. Žiaci získajú znalosti programovania, modelovania, technologických postupov  a firmy si ich vedia po zaškolení prispôsobiť pre svoje výrobné požiadavky aj na iné riadiace systémy napr. Sinumerik, Siemens, Heidenheim atď.

Pracovisko Cnc Didactic + 3D meranie

Nová CNC učebňa.  Učebňa je novo vybudovaná. Pracovisko je vybavené tromi sústruhmi a tromi frézovačkami od výrobcu EMCO, ktoré sú ovládané cez PC riadiacim programom. Žiaci sa na tomto pracovisku oboznámia s CNC strojmi a nadobudnú zručnosť ich obsluhovať a programovať.

Meracie laboratórium. Laboratórium je novo vybudovaná miestnosť, ktorá je vybavená 3D meracím prístrojom COORD3. Žiaci na tomto pracovisku získavajú zručnosť merať na 3D meracom stroji za účelom vyhodnotenia nameraných hodnôt a následnom vytvorení protokolu o meraní.

Pracovisko klasických obrábacích strojov

Pracovisko konvenčných frézovacích strojov. Na pracovisku sa nachádza 11 frézovačiek s kompletným vybavením náradia a nástrojov. Niektoré majú digitálne odmeriavanie. Pracovisko je vybavené aj stolovou vŕtačkou a stolovou brúskou. Žiaci nadobúdajú zručnosti z práce na konvenčných frézovačkách a z merania. Všetky práce vyhotovujú podľa výkresovej dokumentácie.

Medzi klasické univerzálne hrotové sústruhy, ktoré  umožňovali žiakom dlhé desaťročia obrábať súčiastky najrôznejších tvarov  a rezať všetky druhy normalizovaných závitov, pribudli dva novšie stroje. Umožní to vzdelávanie  na novších typoch sústruhov.

Medzi vybavenie pribudla nová ručná ohýbačka a elektrická skružovačka plechov. Staré stroje sú nahradené novými od výrobcu BERNADRO. Patria sem vertikálne vŕtačky, radiálne vŕtačky, univerzálna hrotová brúska s digitálnym odmeriavaním a rovinná brúska s digitálnym odmeriavaním.

CNC pracovisko

K novej CNC učebni patrí CNC frézovačka a sústruh EMCO od firmy Didactic s.r.o. Tieto stroje sú umiestnené v priestoroch dielne, kvôli ich rozmerom. Žiaci si v CNC učebni overia funkčnosť svojho programu na malých CNC strojoch EMCO a následne si vyrobia obrobok na týchto strojoch, ktoré zodpovedajú parametrom výrobného stroja.

Zváračská škola

Priestor zváračskej školy je rozdelený na dve samostatné časti.

Učebňa teoretickej prípravy a preskúšania je vybavená podľa predpísaných štandardov vybavenia technikou IKT.  V roku 2020 bola dovybavená trenažérom zvárania Fronius, ktorý zabezpečuje výcvik,  demonštruje postupy a metódy rôznych druhov zvárania (metódy 111, 145,131,135). Trenažér je vybavený dotykovou obrazovkou ku rýchlej a efektívnej obsluhe. Umožňuje spätné prehrávanie a detekciu zvárania v rámci edukácie na veľkoplošnej obrazovke. Trenažér je taktiež  vybavený modernými 3D okuliarmi a softvérom  ku čo najbližšej simulácii skutočných podmienok zvárania.

Zvarovňa so zariadením slúži na praktické vykonávanie činností zvárania v postupnosti od  prípravy základného materiálu, pracovného stroja, OOP, zostavenia zvarkov, defektoskopických a deštrukčných skúšok  kontrolných zvarov. V roku 2020 bola zvarovňa dovybavená novými zvarovacími agregátmi Fronius s digitálnou reguláciou a nastavovaním charakteristík zvárania. Škola obstarala aj moderný zvárací agregát TIG a 4 ks zváracích agregátov MIG/MAG. Tieto zariadenia spolu s predošlými zváracími zariadeniami staršej výroby umožňujú  vykonávať praktický výcvik a skúšky v 10  samostatných zváracích boxoch. Zváracie boxy prešli úplnou rekonštrukciou elektroinštalácie. V súčasnosti sú vybavené podľa najnovších noriem ochrannými a bezpečnostnými prvkami, ktoré splňujú zákony a vyhlášky v oblasti BOZP.