nezaradené články

Test 1

Krátky popis článku

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti SJL pre OA a SOŠ

GRAMATIKA Charakterizujte výkladový slohový postup. Definujte výklad ako slohový útvar. Definujte pojmy citát, parafráza a bibliografický odkaz. Definujte pojmy štylistika, jazykový štýl, objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele, slohový postup, slohový útvar, slohový žáner. Charakterizujte opisný slohový postup (druhy opisu). Definujte pojem charakteristika (druhy charakteristiky). Charakterizujte morfológiu ako jazykovednú disciplínu, definujte ohybné slovné […]

Read More

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti NJ pre OA a SOŠ

Rodina Životopis  (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote), Členovia rodiny ( zovňajšok, charakter, záľuby), Rodinné vzťahy ( vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc  v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy.   Kultúra a umenie Možnosti kultúry v meste a na vidieku ( múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, […]

Read More

Tematické okruhy teoretickej časti odbornej zložky pre OA

Základné ekonomické pojmy Vznik a zánik podniku Podnikanie a právne formy podnikania Trh a trhový mechanizmus Tuzemský platobný styk Výrobné podniky a ich činnosť Vnútorný obchod Zahraničný obchod Medzinárodný platobný styk Daňová sústava Materiálové hospodárstvo podniku Odbyt a marketing Personálny manažment Oceňovanie práce Náklady, výnosy, a výsledok hospodárenia Dlhodobý majetok podniku Finančné riadenie podniku Mena, menová […]

Read More

Tematické okruhy na teoretickú časť odbornej zložky pre SOŠ – mechanik nastavovač

Oceľ Obrobiteľnosť materiálu Výroba kužeľových plôch Licovacia sústava Dokončovacie spôsoby obrábania Nekonvenčné spôsoby obrábania Rezné materiály Ručné spracovanie kovov Výroba závitov Technologické postupy Fyzikálna podstata obrábania Teplo pri obrábaní Progresívne metódy obrábania Drážky a zápichy Upínanie obrobkov na obrábacích strojoch Rezné nástroje Výroba tvarových plôch Výroba tolerovaných dier Výroba ozubených kolies […]

Read More

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti AJ (úroveň B1) pre OA a SOŠ

1. Rodina a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote), b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby), c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy). 2. Kultúra a umenie a) […]

Read More

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. vyučovacia hodina         7.30 – 8.15 h 2. vyučovacia hodina         8.20 – 9.05 h 3. vyučovacia hodina         9.10 – 9.55 h 4. vyučovacia hodina        10.15 – 11.00 h 5. vyučovacia hodina        11.05 – 11.50 h 6. vyučovacia hodina     […]

Read More

Organizácia školského roku

Vyučovanie Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne: prvý polrok sa začína 1. septembra 2022, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (piatok). druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (stredu) a […]

Read More

NÁSTROJÁR

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3C Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača Dĺžka štúdia: 3 roky Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov Profil absolventa: absolvent ovláda práce spojené s ručným […]

Read More

OBRÁBAČ KOVOV

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3C Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača Dĺžka štúdia: 3 roky Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov Profil absolventa: Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný […]

Read More