nezaradené články

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278 a 848, 96212 Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. […]

Read More

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na […]

Read More

IV.OA

študijný odbor: obchodná akadémia triedny učiteľ: Ing. Jana Kolenčíková Zoznam žiakov: Briaková Miriam Buňová Beáta Debnár Timotej Fekiačová Ivana Hrivnáková Marianna Ivanová Radoslava Jágerská Lívia Konôpková  Viktória Kováčiková Veronika Kubišová Simona Machavová Nikola Majerčíková Paula Matejovičová Patrícia Matúšková Sára Melichová Barbora Psotková Viktória Valéria Sedliaková Veronika Sekerešová Nikola Vilhanová Terézia

IV.OA 18/19

študijný odbor: obchodná akadémia triedny učiteľ: Mgr. Oľga Feješová Zoznam žiakov: Bariaková Ľubica Bohóová  Michaela Danko Miroslav Ďalogová Martina Fabová Nicolette Fekiač Dávid Gelieňová Radoslava Goldírová Sofia Hanesová Miroslava Hazuchová Juliána Kalamárová Monika Kmeťová Veronika Kubišová Janka Kučerová Timea Kulichová Kristína Kulišiak Miroslav Ľuptáková Lenka Majanová Diana Malčeková Nikola Marcinek […]

Read More

IV.A 18/19

študijný odbor: mechanik nastavovač triedny učiteľ: Ing. Mária Zacharová Zoznam žiakov: Adler Mário Brada Lukáš Hronček Stanislav Chudý Tomáš Janok Tomáš Kucbeľ Milan Kukuliak Peter Martinka Vladimír Matúška  Vladimír Murín Ján Sedliak Miroslav Sekereš Peter Žubrietovský Maroš Banský Juraj Fekiač Michal Chvojka Pavel Kučera Vladimír Machala Roman Nasály Marek Sebíň […]

Read More

Test 1

Krátky popis článku

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti SJL pre OA a SOŠ

GRAMATIKA Charakterizujte výkladový slohový postup. Definujte výklad ako slohový útvar. Definujte pojmy citát, parafráza a bibliografický odkaz. Definujte pojmy štylistika, jazykový štýl, objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele, slohový postup, slohový útvar, slohový žáner. Charakterizujte opisný slohový postup (druhy opisu). Definujte pojem charakteristika (druhy charakteristiky). Charakterizujte morfológiu ako jazykovednú disciplínu, definujte ohybné slovné […]

Read More