Fotogalérie – akcie 2020/2021

Mechanici elektrotechnici programovali microbity

Mechanici elektrotechnici programovali microbity

Spojená škola v Detve realizovala projekt Programovanie v microbit, ktorý podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom projektu bolo zabezpečiť každému žiakovi možnosť samostatne pracovať s micro:bitom v rámci hodín programovania. Zakúpené microbity sme využívali jednak priamo na vyučovaní, a to v predmete programovanie a jednak v rámci krúžkovej činnosti. Pri projekte […]

Read More

Hospodársky týždeň

Hospodársky týždeň

Hospodársky týždeň sme zaradili do školského vzdelávacieho programu ako zaujímavú organizačnú formu, ktorej cieľom je netradičným spôsobom sprostredkovať žiakom problematiku trhového hospodárstva. Koncepcia predmetu spočíva v pestrosti metód a foriem práce – striedanie prednášok o trhovom hospodárstve s analýzou konkrétnych podnikateľských rozhodnutí. Žiaci pracujú na konkrétnej podnikateľskej vízii zvolenej na […]

Read More

Virtuálna mobilita Erasmus+

Virtuálna mobilita Erasmus+

Spojená škola Detva je od roku 2018 zapojená do projektu Erasmus+ „Mladí podnikatelia v Európe“. Okrem našej školy na projekte participujú aj partnerské školy z Chorvátska, Španielska a Talianska. Projekt mal byť ukončený už v minulom roku, no nepriaznivá pandemická situácia dala našim aktivitám stopku v marci 2020. A to len niekoľko týždňov pred konaním poslednej […]

Read More

Virtuálna prehliadka sídla OSN vo Viedni

Virtuálna prehliadka sídla OSN vo Viedni

Online stretnutie s turistickým sprievodcom OSN je pre skupiny študentov skvelý spôsob, ako predstaviť OSN a prácu jej organizácií sídliacich vo Viedni. Študenti mali možnosť aktívne klásť sprievodcovi otázky, a tak nazrieť do zákulisia Viedenského medzinárodného centra. Sprievodkyňa študentom predstavila všetky informácie o OSN, online im položila pár otázok v rámci prehliadky […]

Read More

Otváracia konferencia projektu SK-KLÍMA

Spojená škola v Detve zorganizovala veľmi úspešnú otváraciu konferenciu projektu Myslíme a učíme ekologicky. Projekt je realizovaný na školách v rámci Programu SK- KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy. Projekt získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume 4 379 € […]

Read More

Beseda so zástupkyňou UPSVaR

Beseda so zástupkyňou UPSVaR

Blíži sa koniec školského roka a žiaci končiacich ročníkov sa začínajú zamýšľať nad tým, čo budú robiť po skončení školy. Niektorí si podali prihlášky na vysoké školy, ostatní si začnú hľadať vhodné zamestnanie. Pre čerstvých absolventov bez praxe je veľmi ťažké nájsť si zamestnanie a tak sa natískajú otázky: „ […]

Read More

Zrealizovali sme dobrovoľnícky projekt

Zrealizovali sme dobrovoľnícky projekt

Žiaci Obchodnej akadémie v Detve sa už desať rokov zapájajú do celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých. Súťaž motivuje mladých ľudí k predkladaniu projektov, ktoré pomôžu kultúrnemu alebo ekonomickému rozvoju regiónu. Tento rok sa snažíme zaujať témou spoločensky zodpovedné podnikanie. Spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností […]

Read More

Zváračský kurz

Zváračský kurz

Konečne nám epidemiologická situácia dovolila uskutočniť Základný kurz zvárania metódou 135 (MAG – metal active gas) pre našich študentov a pedagógov. Všetci boli nedočkaví či už inštruktor a skúšobný komisár v jednej osobe,  pán Bc. Štefan Václavík, ale aj  11 kurzisti – zvárači z 3.A triedy našej školy a traja príslušníci pedagogického zboru. Študenti môžu […]

Read More

Praktická maturita novou formou

Praktická maturita novou formou

V školskom roku 2020/2021 sa traja žiaci štvrtého ročníka našej školy rozhodli podrobiť praktickej maturitnej skúške novou formou, ktorú dovoľuje zákon o nadobudnutí úplného stredoškolského odborného vzdelania, obhajobou vlastného projektu. Mechanici nastavovači Matej Kukuliak, Stanislav Muráň a Adam Ťavoda sa zadanej úlohy zhostili s plným nasadením a snažili sa využiť všetky teoretické poznatky z odborných strojárskych […]

Read More