Mechanici elektrotechnici programovali microbity

Spojená škola v Detve realizovala projekt Programovanie v microbit, ktorý podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom projektu bolo zabezpečiť každému žiakovi možnosť samostatne pracovať s micro:bitom v rámci hodín programovania. Zakúpené microbity sme využívali jednak priamo na vyučovaní, a to v predmete programovanie a jednak v rámci krúžkovej činnosti. Pri projekte sme tiež spolupracovali s Domovom sociálnych služieb v Detve a v budúcnosti plánujeme organizovať tiež workshopy na základných školách.

Vo využívaní microbitu vidíme veľké pozitíva, hlavne z dôvodu samostatného tempa pri učení sa programovania. Programovanie je samostatným predmetov ŠkVP, je súčasťou maturitnej skúšky a rozvíja kompetencie žiadané zamestnávateľmi.