Záverečná konferencia projektu Erasmus+

Dňa 20. júna sa konala na pôde Vígľašského zámku záverečná konferencia projektu Erasmus+ Technické inovácie v teórii i praxi, ktorého koordinátorom bola Spojená škola v Detve.

Konferencia sa konala pri príležitosti ukončenia takmer trojročného projektu. Pozvanie prijali nielen zástupcovia partnerov projektu – 1. slovenský strojársky klaster, Stredná odborná škola a stredné odborné učilište technické Třemošnice, Základná a stredná škola Oselce a Stredná odborná škola Durdevac, ale tiež ďalšie partnerské organizácie, podpredseda BBSK, zamestnávatelia, zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Republikovej únie zamestnávateľov, Regionálneho úradu školskej správy ako aj riaditelia základných škôl. Sme veľmi radi, že pozvanie prijal aj riaditeľ Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. 

Projekt pripravilo partnerstvo zložené zo 6 organizácií zo 4 krajín Európy. Partnerstvo je tvorené strednými odbornými školami, organizáciou v oblasti celoživotného vzdelávania a záujmového združenia zamestnávateľov, pre ktorých školy pripravujú budúcich zamestnancov.  

Cieľom projektu bolo modernizovať odborné vzdelávanie v partnerských školách cestou prepojenia školy a praxe a vytvoriť výstupy vo forme vzdelávacích výstupov a učebných materiálov využiteľných následne pri mobilitách, inovácii ŠkVP i celoživotnom vzdelávaní.  

Cieľovou skupinou projektu boli pedagogickí zamestnanci a žiaci stredných odborných škôl, vedenie firiem v regióne a predovšetkým zamestnanci zaoberajúci sa odbornou prípravou, inštitúcie participujúce na odbornom vzdelávaní a príprave ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, odvetvových a profesijných združení zaoberajúcich sa odborným vzdelávaním. 

Projekt sa zameriaval na tvorbu piatich intelektuálnych výstupov: 

– O1 Prieskum potrieb regionálnych zamestnávateľov 

– O2 Návrh spoločného kurikula 

– O3 Príprava výukových materiálov 

– O4 Kariérne poradenstvo a podpora technického vzdelávania na základných školách 

Výstupy projektu vytvárali medzinárodné pracovné tímy a overovali sa počas vzdelávacích aktivít pre žiakov i zamestnancov. 

Realizáciou projektu získali partneri potrebné podmienky na modernizáciu vzdelávania, a to predovšetkým v podobe know-how, skúseností a výstupov projektu.