Ekologický projekt pre celé Podpoľanie

Spojená škola v Detve realizuje projekt Myslíme a učíme ekologicky. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK- KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov a rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane miestnej komunity a organizácii a odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti. V projekte spolupracujeme so základnými školami v Hriňovej, ZŠ v Kriváni a ZŠ Obrancov mieru v Detve.

V rámci projektu inovujeme učebné osnovy vo zvolených témach (bezodpadové hospodárstvo, využívanie alternatívnych energetických zdrojov, les a jeho funkcia, ekologické hospodárstvo), vytvárame učebné materiály (učebné texty, pracovné listy). Vytvorili sme náučné tabule pre eko- učebňu. Zorganizovali sme súťaž o logo projektu, žiaci absolvovali online aktivity aj prezenčné workshopy a besedy.

V januári zorganizovali naši žiaci niekoľko zaujímavých workshopov pre žiakov spolupracujúcich základných škôl. Venovali sa hlavne témam ako recyklácia odpadu, udržateľný rozvoj či využívanie regionálnych zdrojov. Využili pri tom zaujímavé metódy, pri ktorých žiaci neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií.