Mesto Detva

Mesto Detva 

Adresa: Mesto Detva, Mestský úrad Detva

Web stránka: J. G. Tajovského 1369/7, Detva

Kontakt: Mgr. Slavomír Ciglan (045 37 00 402, slavomir.ciglan@detva.sk)

Informácie o firme:

Mesto Detva je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto Detva spravuje Mestský úrad, Matričný úrad, Mestskú políciu a je zriaďovateľom škôl a školských zariadení v meste, Kultúrneho centra A. Sládkoviča, Správy športových zariadení mesta Detva a Domova dôchodcov.
V sídle Mestského úradu v Detve zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Stavebný úrad.

Odbory v duálnom vzdelávaní:

6317 M obchodná akadémia

Benefity žiakom:

  • Práca na viacerých oddeleniach

Kancelária primátora
Organizačné oddelenie
Ekonomické oddelenie
Oddelenie školstva a sociálnych vecí
Oddelenie správy majetku
Oddelenie výstavby, rozvoja a komunálnych služieb

  • Osvojenie si pracovných návykov
  • Plnohodnotná príprava na vstup do pracovného života
  • Štipendium a finančné ohodnotenie za produktívnu prácu

Uplatnenie žiakov po skončení školy:

Uplatnenie sa v ktorejkoľvek samospráve
Práca v stabilnej oblasti

Fotogaléria

Pracovisko duálneho vzdelávania: