Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme záverečné 4. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v Strednej odbornej škole v Třemošnici. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho klastra, Strukovna škola Đurđevac, IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste Jena a Střední škola a Základní škola, Oselce.

Na úvod sme sa venovali kontrole úloh a dodržiavania plánovaného harmonogramu. Venovali sme sa tiež finančným aspektom projektu.

Program stretnutia bol rozdelený do 4 základných častí. V prvej časti sme sa venovali finalizácii všetkých výstupov, ich kontrole, zjednotení dizajnu, dopĺňaniu chýbajúcich častí a aktualizácii. Spracovali sme finálnu verziu, riešili sme technické problémy v prípade otvárania a úpravy súborov. Partneri definovali spôsoby, ako budú výstupy využívať vo vlastnom vyučovacom procese, ako ich zakomponujú vo vlastnej organizácii i ako ich budú diseminovať vo vlastnom regióne.

V ďalšej časti sme sa venovali analýze jednotlivých vzdelávacích aktivít. Zhodnotil sa ich priebeh, prínos a predovšetkým výsledky hodnotenia žiakov a účastníkov z použitia výstupov počas mobilít. Vzdelávacie aktivity slúžili prioritne príprave výstupov a ich priebežnému hodnoteniu. Partneri získali podklady pre využitie a adaptáciu výstupov pre vlastné vzdelávanie.

Tretia časť patrila diseminácii výsledkov, hodnoteniu a príprave záverečnej konferencie. Partneri dohodli finálny program konferencie, ktorá sa bude konať 20. júna na Slovensku.

V závere stretnutia sa uskutočnili 2 exkurzie v podnikoch, kde žiaci vykonávajú odbornú prax. Ide o firmy DAKO CZ a Kovolis Hedvikov. Okrem exkurzie prebehla aj diskusia o praktickom vzdelávaní a vzdelávaní žiakov a pedagogických zamestnancov vo vzdelávacích oblastiach, ktoré boli predmetom projektu a ktoré nie sú školy schopné kompletne realizovať vo vlastných podmienkach.

Kultúrny program zahrňoval prehliadku hlavného mesta Praha.