Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 9.12. 2022 sa na Spojenej škole v Detve konalo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. V tomto školskom roku sa ho zúčastnilo 14 žiakov.

kategórii A súťažilo 5 žiačok – Viktória Tóthová (4.OA), Michaela Ďuricová (4.OA), Nikola Nguyenová (3.OA), Veronika Luptáková (3.OA) a Alexandra Mackovová (3.OA).

kategórii B v tomto školskom roku súťažilo až 9 študentiek – Mária Ďuricová (2.OA), Sára Ostrolucká (2.OA), Tamara Hlivová (2.OA), Karolína Šufliarska (2.OA), Timea Danišová (2.OA), Sofia Maria Tabáčeková (1.OA), Adriana Priadková (1.OA), Viktória Sekerešová (1.OA), Kristína Vasilová (1.OA).

Olympiáda opäť pozostávala z 3 častí. Prvou bol centrálne zadávaný test zo všeobecných poznatkov slovenského jazyka a literatúry. Už dva roky sa organizátori súťaže rozhodli zadávať online test, ktorý je rovnaký pre všetkých účastníkov olympiády na Slovensku v školskom kole.

Ďalšou časťou bola transformácia textu. V kategórii A mali študenti napísať krátku úvahu o povolaní učiteľa a v kategórii B mali sformulovať 2 súhlasné alebo 2 nesúhlasné argumenty, ktorými mali zaujať svoje stanovisko k textu o teórii spisovného jazyka.

Poslednou časťou olympiády bola príprava rečníckeho prejavu. V kategórii A mali študenti predniesť krátky rečnícky prejav na tému Význam vysokoškolského štúdia pre úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu – Prečo ísť študovať na VŠ na Slovensku/v zahraničí. V kategórii B mali predniesť diskusný príspevok na tému Zodpovednosť za vlastný zdravotný stav.

Všetky študentky sa zodpovedne pripravili na jednotlivé časti a ukázali, aké vedomosti majú v oblasti slovenského jazyka a literatúry. Tie, ktoré sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do krajského kola. Veríme, že študentky, ktoré postúpia, budú mať šťastie a umiestnia sa na popredných priečkach.

Mgr. M. Dutkievičová

 

 

Kategória A

  1. miesto – Veronika Luptáková
  2. miesto – Viktória Tóthová
  3. miesto – Nikola Nguyenová

 

Kategória B

  1. miesto – Sára Ostrolucká
  2. miesto – Sofia Mária Tabáčeková
  3. miesto – Mária Ďuricová