Štartujeme nový projekt Erasmus+

Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali otváracie online stretnutie v rámci nového projektu Erasmus+ „Žijeme zodpovedne – žijeme správne“. Projekt realizujeme v spolupráci s dlhoročnými partnermi zo stredných škôl v Třemošnici (Česko) a Nisku (Poľsko).

V súčasnosti prechádza svet jedným z najťažších období od druhej svetovej vojny. Bojujeme s klimatickými zmenami, úbytkom zdrojov, zvyšovaním cien, nárastom populácie a samozrejme aj politickými problémami.

Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj si dáva za cieľ vytvoriť svet rovnakých príležitostí umožňujúcich plnú realizáciu ľudského potenciálu, ktorý prospieva k zdieľanej prosperite. Svet, v ktorom každá krajina zažíva trvalý, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, a ktorý poskytuje dôstojnú prácu pre všetkých.

Cieľom partnerstva je zlepšiť správanie sa účastníkov smerom k spoločensky zodpovednému správaniu, zodpovednej spotrebe, ochrane životného prostredia. Motivujeme žiakov i učiteľov na vyššej účasti na živote miestnej komunity a k pomoci zraniteľným skupinám obyvateľov a podporíme kritické myslenie žiakov, a to tak vo vzťahu k učeniu ako aj k vlastnému správaniu. Podporíme moderné formy vyučovania založené na kooperácii a učení sa vlastnou činnosťou.

Žiaci budú realizovať miestne aktivity a pripravovať výstupy projektu. Každá fáza vyvrcholí spoločným stretnutím, kde si žiaci overia a sfinalizujú výstupy a zorganizujú spoločné aktivity súvisiace s témou. V prvej fáze sa zameriame na ochranu životného prostredia, v druhej na zachovanie dedičstva regiónu a v tretej na ľudské práva a inklúziu. Budeme intenzívne spolupracovať s externými expertmi a miestnou komunitou, pre ktorú zrealizujeme viaceré prospešné akcie.

Pripravíme sprievodcu ekovýletov v regióne, príručku zdravého životného štýlu ako aj bio-jedálniček. Žiaci pod vedením učiteľov pripravia nápady na upcykláciu, príručku Ekologické Vianoce, ako aj zámer na obehovú a zdieľanú ekonomiku a návrh aktivít spoločensky zodpovednej firmy.

Súčasťou projektu budú aj tri spoločné mobilitné stretnutia u každého z partnerov. Počas mobilít budú žiaci finalizovať výstupy projektu a realizovať spoločné aktivity pre miestnu komunitu.