Ekologický workshop s CHKO Poľana

Vo štvrtok 24. novembra sa žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie zúčastnili zaujímavého ekologického workshopu. Lektorkami bola Anna Gondová zo Správy CHKO Poľana a Darina Diošiová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Hlavným zámerom podujatia bolo prepojiť dôležité a užitočné, a teda potreba ochrany životného prostredia a biodiverzity na jednej strane a možnosti aktivizácie mladých ľudí na druhej strane. Aktivita sa uskutočnila v rámci našej novej spolupráce s CHKO, kde mladí ľudia majú pomáhať pri zvyšovaní povedomia o ochrane životného prostredia.

Celý workshop sa niesol v duchu zapájania žiakov do kreatívnych a spoločných činností, pri ktorých sa vyzdvihovala  ich tímová práca, spolupráca a kreativita.

Úvod patril hravým aktivitám ako počúvanie štebotu vtákov či vytváranie skupín – svetových rodín.

Potom už nasledovala odborná časť workshopu, pri ktorej sa žiaci najskôr oboznámili s veľkou mapou biosférických rezervácií. Žiaci dostali vedomostné úlohy, pri riešení ktorých museli využívať nielen internetové vyhľadávanie, ale tiež tímovú spoluprácu.

Na záver nasledovala najdôležitejšia časť workshopu, a to predstavenie programu spolupráce školy a Správy CHKO. V tomto školskom roku plánujeme nadviazať spoluprácu v troch oblastiach. V rámci prípravy environmentálnych programov budú naši žiaci tvoriť edukačné programy s využitím interaktívnych prvkov ako hry, tvorivé dielne a aktivity zamerané na rozvoj detí. Druhá časť má praktický charakter vo forme dobrovoľníckej činnosti. Žiaci budú pomáhať pracovníkom CHKO priamo v teréne pri obnove náučných chodníkov, tvorbe propagačných materiálov, čistení lesa a pod.

Tretia časť predstavuje partnerstvo s mladými ľuďmi a to na báze tvorby mládežníckej politiky, spoločných projektov či podieľanie sa na osvete formou sociálnych sietí. V tejto fáze vedenie prevzala pani Diošiová. Žiakom prezentovala možnosti, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a Zbor solidarity mladým ľuďom. Informovala ich o projektoch, ktoré môžu mladí ľudia podať, aby presadili svoje nápady na lokálnej, národnej či európskej úrovni. Zadala už aj prvé úlohy a termíny. Bude teraz už len na žiakoch, aby prišli s dobrým nápadom ako pomôcť svojmu regiónu.