Zmudri.sk – kritické myslenie a digitálna bezpečnosť

Edukačný portál Zmudri.sk organizoval v 1. polroku školského roka 2022/2023 výskum orientovaný na oblasť kritického myslenia a digitálnej bezpečnosti. Tento výskum bol realizovaný v spolupráci s výskumníčkou zo Slovenskej akadémie vied.

Do výskumu sa zapojili aj žiaci Obchodnej akadémie Spojenej školy v Detve. Všetky ročníky na hodine slovenského jazyka vyplnili krátky dotazník o kritickom myslení a digitálnej bezpečnosti. Druhé kolo merania sa uskutoční v januári 2023. Po vyhodnotení výsledkov nám bude zaslaný krátky report o tom, aké výsledky dosiahli naše triedy a budeme sa môcť porovnať aj s ostatnými zapojenými triedami z celého Slovenska.

Okrem toho, že zistíme, na akej úrovni je kritické myslenie a digitálna bezpečnosť našich študentov, budeme zaradení aj do súťaže o spoločenskú hru a online workshop kritického myslenia.

Veríme, že aj naše odpovede prispejú k tomu, aby sme umožnili vytvárať edukačný materiál na kvalitnejšie vzdelávanie mladej generácie.

 

Mgr. M. Dutkievičová