Odborná mobilita v Poľsku

Dve učiteľky ekonomických predmetov sa zúčastnili trojdňovej odbornej mobility v partnerskej škole Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Mobilita sa uskutočnila v rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“.

Odborná stáž bola zameraná na tri oblasti. Spolu s odbornými ekonomickými učiteľmi z partnerskej poľskej školy sme analyzovali národné štandardy finančnej gramotnosti. Venovali sme sa jednotlivým úrovniam gramotnosti ako aj implementácii kompetencií do vzdelávacích štandardov a učebných plánov jednotlivých odborov. Porovnávali sme dokumentáciu v tejto oblasti. Analyzovali sme predovšetkým kompetencie z finančnej zodpovednosti, plánovanie príjmov a výdavkov, spotrebiteľské rozhodovanie a sporenie. Zamerali sme sa tiež na možnosti venovať sa tejto téme v rámci mimoškolskej činnosti. Dôležitou súčasťou bola podpora kritického myslenia žiakov.

Druhou oblasťou mobility bolo riadenie predmetových komisií. Zamerali sme sa na prípravu školského roka, vrátane prípravy učebných plánov, plánov komisií, školských koordinátorov a etického kódexu školy. Analyzovali sme prepájanie školského vzdelávacieho programu v rámci medzipredmetových vzťahov.

Vzhľadom na plánované budúce spoločné aktivity a projekty sme sa v záverečnej časti zamerali na oblasť zdieľanej ekonomiky a spoločensky zodpovedného  podnikania. Venovali sme sa nielen teoretickým východiskám, ale tiež spolupráci s miestnou komunitou.

Mobilita umožnila zlepšiť odborné kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti a udržateľného rozvoja. Zároveň umožnila modernizovať didaktické a riadiace kompetencie.