Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme 2. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste v Jene. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho klastra, Strukovna škola Đurđevac, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice a Střední škola a Základní škola, Oselce.

Na úvod sme sa venovali kontrole úloh a dodržiavania plánovaného harmonogramu. Venovali sme sa tiež finančným aspektom projektu.

Program stretnutia bol rozdelený do 3 základných častí. V prvej časti sme sa venovali priebežnému spracovaniu a finalizácii jednotlivých projektových výstupov. Kontrolovali sme implementáciu výstupov O2 a O3, ktoré sa týkajú tvorby vzdelávacích programov a učebných materiálov pre jednotlivé profesie. Partneri sa oboznámili s existujúcimi výstupmi a určili termíny na finalizáciu chýbajúcich čiastkových výstupov. Finalizovali sme výstup O1, ktorého podstatou analýza trhu práce a potrieb zamestnávateľov. Partneri harmonizovali ukazovatele a štatistiky výstupu z časového hľadiska a venovali sa porovnávaniu výsledkov z pohľadu jednotlivých krajín.

V nadväznosti na jednotlivé výstupy sme plánovali nadchádzajúce vzdelávacie mobility a nadnárodné projektové stretnutia. V októbri 2022 sa u chorvátskeho partnera Strukovna škola Đurđevac uskutoční vzdelávacia mobilita pre pedagogických zamestnancov. Počas trojdňového podujatia budú prebiehať hospitácie, otvorené hodiny a spoločné vyučovanie učiteľov zapojených škôl. Hlavným cieľom bude overiť a zhodnotiť spracovanie vzdelávacích programov a učebných materiálov.

V novembri 2022 sa u českého partnera Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice bude konať mobilita žiakov. Jej prioritným cieľom bude overovať výstup O4 zameraný na kariérne poradenstvo. Mobilita bude súčasťou Týždňa vedy a techniky. Žiaci jednotlivých partnerských škôl si najskôr v rámci spoločných aktivít pripravia program a následne ho odprezentujú žiakom miestnej základnej školy. Súčasťou mobility budú tiež zaujímavé prednášky a exkurzie ako aj workshopy zamerané na vstup do zamestnania.

V decembri 2022 a júni 2023 sa uskutočnia nadnárodné projektové stretnutia u oboch českých partnerov. Posledná mobilita pre žiakov sa bude konať na jar 2023 opäť v Durdevaci, a to formou súťaže medzinárodných tímov. Žiaci budú riešiť úlohy a zadania, ktoré boli pripravené v rámci výstupov O2 a O3. Súčasťou budú tiež workshopy a exkurzie.

Okrem workshopov a diskusií o výstupoch projektu sme absolvovali prehliadku podniku Jenoptik, vrátane diskusie o potrebách firmy a duálnom vzdelávaní v rámci vzdelávacej organizácie Jenaer Bildungszentrum. S organizáciou sme spolupracovali v minulosti a radi by sme ju obnovili vo forme spoločných technických súťaží.

Kultúrny program zahrňoval prehliadku hlavného mesta Durínska Erfurtu a koncentračného tábora v Buchenwalde.