NÁRODNÝ PROJEKT 1

Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácie na trhu práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Kľúčové ciele projektu:

Spolupráca so zamestnávateľmi:

 • prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce (konkrétne: zistiť, pomenovať a obojsmerne prehodnotiť požiadavky zamestnávateľov na prípravu žiakov v školách regiónu odborných školách v regióne, súčasne komunikovať možnosti odborných škôl a ich potreby smerom k zamestnávateľom v regióne)
 • podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi (konkrétne: spoločné aktivity firiem a stredných odborných škôl zamerané na zvýšenie počtu absolventov škôl, ktorí sa zamestnajú vo vyštudovanom odbore)

Vzdelávanie:

 • zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom výučby pedagogických a odborných zamestnancov (konkrétne: zaškolenie majstrov na obsluhu nových strojov a zariadení plus vzdelávanie v oblasti efektívnych pedagogických postupov vhodných pre modernizovaný obsah náuky)
 • zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania (konkrétne: tvorba pracovných skupín zložených zo zamestnancov škôl a zamestnávateľov, spoločná inovácia obsahu odborného vzdelávania tak, aby reflektovala potreby zamestnávateľov v súlade so psychodiagnostickými potrebami vyučovacieho procesu, s možnosťami žiakov a škôl)
 • podporiť nové cielené formy vzdelávania zamerané na moderné vyučovacie metódy
 • identifikovať, modifikovať existujúce zdroje /vzdelávaciu infraštruktúru tak, aby sa dala efektívne využívať

Inklúzia:

 • zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín ako i žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín (Časť projektu je/bude venovaná inklúzii a zameraná na zvýšenie počtu detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré ukončia vzdelávanie a zamestnajú sa v odbore. V každej škole pôsobí mentor, ktorý individuálne pracuje so žiakmi a pomáha im v tvorbe a napĺňaní ich osobného kariérneho plánu. V časti „Inklúzia“ sa pripája ku každej škole dvojička – v tejto časti projektu budeme pracovať v 16tich/šestnástich stredných odborných školách v kraji.)

Regionálne centrum kariéry:

V 13tich/trinástich okresoch kraja tvoria centrá komunikačný most medzi firmami a školami.

 • Primárnym cieľom činnosti pracovníkov v centre bude sledovať nové trendy, vznik nových odborov, celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu (aj v kontexte celokrajskej situácie) a následne informovať ZŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov stredné školy. V rámci podpory a rozvoja odbornosti kariérneho poradenstva budú organizovať špecifické aktivity a podujatia. Zároveň budú metodicky podporovať a kontinuálne vzdelávať kariérnych/výchovných poradcov na školách a zabezpečovať poradenstvo v danej problematike.
 • Ďalšou dôležitou čínnosťou je sledovať potreby zamestnávateľov (stretnutia priamo s firmami) a všetky tieto informácie v prehľadnej a ucelenej podobe odovzdávať smerom ku kariérnym/výchovným poradcom na školách, riaditeľom škôl, študentom a rodičom, t.j. prepájanie vzdelávania a trhu práce formou poskytovania ucelených informácií o trendoch trhu práce smerom do škôl. Zbieranie informácií sa bude týkať aj návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov, ujasnení možností týchto úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov.

Pridaná hodnota projektu pre firmy:

 • Možnosť vstúpiť do tvorby základných vzdelávacích dokumentov projektových škôl a ovplyvniť ich obsah tak, aby absolventi škôl vo vyučovacom procese nadobudli kompetencie (vedomosti, zručnosti, postoje) požadované zamestnávateľmi – možnosť ovplyvniť kompetenčný profil absolventa školy, obsah vyučovania odborov – osnovy, metódy vyučovania, zameranie vzdelávania pedagogických zamestnancov smerom k požiadavkám zamestnávateľov na „výbavu“ absolventov.
 • Možnosť využívať novovybavené vzdelávacie centrá v školách na preškoľovanie zamestnancov firiem pre prácu prácu s novými technológiami (napr. školské lesnícke centrum v Banskej Štiavnici bude v mimovyučovacom čase preškoľovať na prácu s novými špičkovými lesnými strojmi pracovníkov lesov z celej SR)
 • Možnosť pritiahnuť žiakov odbornej školy už v období prípravy na povolanie a získať ich pre prácu vo firme.
 • Možnosť prispieť k zvýšeniu kvalifikácie žiakov zo znevýhodnených skupín (predovšetkým rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia) a získať zdroj pracovnej sily aj v oblastiach „hladových dolín“ BB kraja.
 • Možnosť využiť fungujúce partnerstvo s projektovými školami na propagáciu vlastnej firmy.
 • Získať prepojenie firmy až na základné školy (deti, rodičov) v regióne prostredníctvom Regionálneho centra kariéry, zapojením firmy do aktivít postupne pestovať záujem detí o prácu vo firme. Tieto aktivity projekt umožňuje tým, že poskytujeme profesionálnu pomoc centrám aj školám v oblasti marketingu (marketingovým produktom sú modernizované vzdelávacie programy odborných škôl a ich nové vybavenie).

Pridaná hodnota projektu pre školy:

 • Modernizácia vzdelávacích programov projektových škôl v súlade s aktuálnymi potrebami zamestnávateľov a následné vybavenie škôl modernou technikou potrebnou na vyučovací proces v modernizovaných odboroch (primárne využitie vzdelávacích centier)
 • Zvýšený počet absolventov, ktorí sa uplatnia vo vyštudovanom odbore – skvalitnenie „značky“ školy – zvýšený počet záujemcov o štúdium
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov cielené na využitie nových technológií, modernú psychodidaktiku a zavádzanie inklúzie – zefektívnenie procesu profesijného rozvoja zamestnancov školy.
 • Vzdelávacie centrá využívať aj sekundárne na celoživotné vzdelávanie zamestnancov z praxe – skvalitnenie „značky“ školy