Záverečné nadnárodné projektové stretnutie

Uskutočnili sme záverečné stretnutie projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní, ktorý realizujeme v rámci programu Erasmus+.

Nadnárodného projektového stretnutia, ktoré sa konalo v SOŠ a SOU technické Třemošnice sa zúčastnili prezenčne zástupcovia 4 projektových partnerov (Slovensko, Chorvátsko, Česko) a online zástupcovia 4 partnerov(Rumunsko, Maďarsko, Španielsko a Nórsko).

Išlo už o záverečné nadnárodné projektové stretnutie, na ktorom sa stretli vybraní projektoví partneri. Pôvodný plánovaný termín stretnutia bol máj 2020, z dôvodu obmedzení COVID 19 bolo stretnutie presunuté o rok.

Naši hostitelia nám tiež prezentovali systém odborného vzdelávania v Českej republike ako aj národný kvalifikačný rámec a jeho porovnanie s Európskym kvalifikačným rámcom. Prezenční účastníci sa mohli oboznámiť s využívaním intelektuálnych výstupov počas teoretického a praktického vyučovania. Zároveň mali možnosť diskutovať o prínose projektu pre OVP v škole.

Podstatnú časť stretnutia tvorila prezentácia a diskusia o výstupoch projektu. Koordinátor projektu prezentoval partnerom jednotlivé výstupy. Nasledovala diskusia, zameraná hlavne na zakomponovanie výstupov do školských vzdelávacích programov partnerov.

Záver stretnutia bol venovaný ďalšej možnej spolupráci partnerov v rámci medzinárodných projektov.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.