Mechanici elektrotechnici budú programovať microbity

Spojená škola v Detve realizuje projekt Programovanie v microbit v rámci grantu Nadácie Pontis. Projektom chceme zabezpečiť každému žiakovi možnosť samostatne pracovať s micro:bitom v rámci hodín programovania. Zakúpené microbity chceme využívať jednak priamo na vyučovaní, a to v predmete programovanie a jednak v rámci krúžkovej činnosti. Pri projekte chcem tiež spolupracovať so školou pre hendikepované deti a základnými školami.

Vo využívaní microbitu vidíme veľké pozitíva, hlavne z dôvodu samostatného tempa pri učení sa programovania. Programovanie je samostatným predmetov ŠkVP, je súčasťou maturitnej skúšky a rozvíja kompetencie žiadané zamestnávateľmi.