Modernizujeme dielne praktického vyučovania

Spojená škola v Detve sa úspešne dostala do polovice projektu „Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve“ realizovaného v rámci Integrovaného operačného programu. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov v praktickom vyučovaní cestou modernizácie podmienok praktického vyučovania v súlade s potrebami zamestnávateľov v regióne. Špecifické ciele projektu sa zameriavajú na zvýšenie kvality a posilnenie praktického vyučovania v strojárskych profesiách zlepšením materiálno-technického vybavenia, zvýšenie zapojenia zamestnávateľov z regiónu do odborného vzdelávania a prípravy ako aj posilnenie partnerstva v regióne s cieľom poskytovania odborného vzdelávania a prípravy pre žiakov, zamestnávateľov ako aj celoživotné vzdelávanie s inkluzívnym charakterom. Zároveň sleduje zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy dielní praktického vyučovania a zlepšenie pracovných, hygienických a zdravotných podmienok praktického vyučovania. Ciele sú riešené troma hlavnými aktivitami –obstaraním a modernizáciou materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, stavebnými úpravami a rekonštrukciou dielní praktického vyučovania ako aj zateplením obvodového plášťa budovy dielní praktického vyučovania.

V novembri tohto roku sme dosiahli dva medzníky v projekte. Podarilo sa nám konečne zrealizovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu a zateplenie priestorov praktického vyučovania. Zároveň sme úspešne dokončili nákupy v oblasti modernizácie strojového parku v dielňach.

Vybudovali sme a modernizovali tieto učebne praktického vyučovania

  • CNC učebňa 1 vybavená CNC sústruhom a CNC frézou. Modernizácia vybavenia praktického vyučovania o plne produkčné stroje s riadiacimi systémami plne v súlade s požiadavkami zamestnávateľov v regióne s cieľom postupnej premeny priestorov praktického vyučovania na centrum odborného vzdelávania a prípravy pre región. Ide o dôležitú požiadavku zamestnávateľov v regióne, ktorí požadujú komplexne pripravených absolventov.
  • CNC učebňa 2 vybavená šiestimi učiacimi CNC frézami a CNC sústruhmi. Škola disponuje učiacimi CNC sústruhmi a frézami z 80-tych rokov, ktoré budú doplnené strojmi zameranými na moderné riadiace systémy prepojené s kresliacim a technologickým softvérom používaným v škole. Nové školské/učiace CNC budú postupne nahrádzať staré zariadenia
  • Učebňa programovania s 11 počítačmi s kresliacim a technologickým programom a programami priamo prepojenými s CNC strojmi
  • Meracie centrum vybavené 3D manuálnym súradnicovým meracím strojom s príslušenstvom a drsnomerom s príslušenstvom.
  • Zváračská škola – doplnila sa o 6 ks zváračiek rôzneho typu. Zváranie je významnou súčasťou technologického procesu a výroby takmer všetkých regionálnych zamestnávateľov. Zváračská škola organizuje kurzy zvárania nielen pre žiakov školy, ale tiež ďalších stredných odborných škôl v regióne.
  • Pracovisko klasického strojového obrábania sa doplnilo štyrmi novými sústruhmi s ovládacím panelom. Škola disponuje sústruhmi a frézami, ktoré postupne nahrádza strojmi s riadiacimi pracovnými panelmi. Zároveň sme obstarali tri nové vŕtačky a dve brúsky pre rôzne typy obrábania.
  • Pracovisko základov strojového obrábania – zakúpila sa ručná ohýbačka a elektromechanická asymetrická trojvalcová zakružovačka.
  • Elektrotechnické laboratórium bolo doplnené sadou výukových modulov pre elektroniku do elektrotechnického laboratória. Škola disponuje novým elektrotechnickým laboratóriom, ktoré postupne dobudováva o moduly pre skúšanie elektrotechnických procesov a elektrotechnických meraní..
  • Všetky učebne programovania budú doplnené o upgrade existujúcich kresliacich a technologických SW, ktoré škola využíva na programovanie CNC.

Od budúceho roka začneme so stavebnými prácami a veríme, že nových prvákov v školskom roku 2021/2022 privítame vo vynovených moderne vybavených dielňach.

« z 2 »