Štvrtáci z Obchodnej akadémie na praxi

Žiaci Obchodnej akadémie absolvujú v 3. a 4. ročníku súvislú dvojtýždňovú prax priamo na pracoviskách firiem a inštitúcií v regióne.

Predmet prax je povinným vyučovacím predmetom  s integrujúcou funkciou. Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli  prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.

Cieľom predmetu prax je vybaviť žiakov kompetenciami, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce, umožňujú primerane riešiť rôzne pracovné a životné situácie, sú základom celoživotného vzdelávania a sebazdokonaľovania.

Vzdelávanie smeruje:

  • k rozvoju osobnosti žiaka;
  • k príprave pre život v občianskej spoločnosti;
  • k príprave absolventov na pracovné uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu a v ďalších službách, podľa ich profilácie;
  • k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi danej prevádzky;
  • k vytváraniu správneho postoja k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
  • k získavaniu a využívaniu ekonomických informácií;
  • k orientácii sa v základných právnych normách a predpisoch a k ich uplatňovaniu v praxi;
  • k používaniu normalizovanej úpravy písomností.