Absolventka Obchodnej akadémie v Detve sa stala mládežníckou delegátkou Slovenska pri OSN!

Obrovský úspech dosiahla naša čerstvá absolventka Nikola Sekerešová, keď bola zvolená za MLÁDEŽNÍCKU DELEGÁTKU SLOVENSKA PRI OSN!
Poslaním mládežníckej delegátky SR pri OSN na rok 2020 s presahom na rok 2021 je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030 a ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.
Rola mládežníckej delegátky SR pri OSN je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí, keďže na obdobie jedného roka bude aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež, nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene.
Nikola si musela pripraviť a prezentovať svoju vlastnú agendu, ktorou by chcela propagovať agendu OSN a jej 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Na 2. kole výberového konania, ktoré prebehlo formou ústneho pohovoru, sa zúčastnili zástupcovia organizácií: Asociácia krajských rád mládeže AKRAM, Ministerstvo školstva SR, IUVENTA, Ministerstvo zahraničných vecí SR a súčasná mládežnícka delegátka SR pri OSN Petra Pauerová.
Jej víťazstvo je o to cennejšie, že na finálové pohovory sa prebojovali študenti a absolventi vysokých škôl.
Nikola ako víťazná delegátka bude mať tieto príležitosti:
  • Príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
  • Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v prípade jeho termínového presunu a uvoľnenia opatrení spojených s cestovaním na koniec roka 2020/začiatok roka 2021)
  • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
  • Mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta
  • Organizačná podpora od IUVENTY pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v tejto čestnej funkcii!