Hospodársky týždeň v Obchodnej akadémii

V dňoch 17. – 21. 02. 2020 sme my – študenti 3. ročníka Obchodnej akadémie absolvovali vzdelávanie s názvom Hospodársky týždeň, ktoré bolo zamerané na využitie teoretických vedomostí a získanie praktických zručností v oblasti podnikania, založenia a fungovania firmy, možností financovania, účtovníctva, marketingu, sociálnej politiky firmy a personalistiky. Činnosti realizované v rámci jednotlivých aktivít v jednotlivých dňoch na seba časovo a logicky nadväzovali.

Počas týždňa sme sa venovali založeniu firmy, ktorú sme si už v rámci prípravy na Hospodársky týždeň spolu navrhli a schválili sme si názov a slogan firmy. Pracovali sme v štyroch oddeleniach – personálnom, ekonomickom, obchodnom a marketingovom. Určili sme si spoločníkov, pozície vo firme a kandidátov na vedúcich oddelení firmy, ktorí absolvovali aj výberové konanie pred komisiou zloženou zo spoločníkov a nášho pána riaditeľa Ing. Jána Melicha. Nasledovalo  plnenie úloh a to: vypracovanie organizačnej štruktúry, vyhotovenie loga, vypracovanie rozpočtu miezd, zistenie potreby nákupu strojov, vybavenia a materiálu, realizácia marketingovej stratégie firmy, vypracovanie dokumentov pri nástupe do práce, vypracovanie plánu a rozpočtu vzdelávania zamestnancov, návrhy a kalkulácia vlastnej sociálnej politiky, kalkuláciu nákladov a výnosov spoločnosti, rozdelenie odmien zamestnancom, rozdelenie zisku a návrh podnikového časopisu.

V piatok sme sa zúčastnili exkurzie do firmy ZF Slovakia, a. s. Detva, kde sme absolvovali prednášku o fungovaní firmy a prehliadku výrobných priestorov.

Okrem spomínaných aktivít sme absolvovali prednášky na odborné ekonomické témy. Naše pozvanie prijali hostia: Ing. Jozef Dianiška – živnostník, Ing. Marián Líška – riaditeľ marketingovej agentúry, Ing. Kučerová a Ing. Golianová – zástupkyne ÚPSVaR, Ing. Ľubomír Mikloš – riaditeľ účtovnej firmy, Ing. Tomáš Smutný – podnikateľ, Ing. Ján Trokšiar – finančný poradca.

Na realizáciu tejto akcie sme mali vytvorené veľmi dobré podmienky, či už priestorové, technické a materiálové, čo nám umožnilo efektívne pracovať a stihnúť všetky naplánované činnosti. K vytvoreniu pozitívnej atmosféry prispela firma Tesco Detva, ktorá nám poskytla sponzorský dar: sladké a slané občerstvenie, kávu, čaj a minerálne vody.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii Hospodárskeho týždňa ešte raz veľmi pekne ďakujeme!!!

« z 2 »