Krajské kolo súťaže spracovanie informácii na počítači (SIP)

Dňa 13. februára 2020 sa na SOŠ obchodu a služieb v Krupine uskutočnilo krajské kolo súťaže spracovanie informácii na počítači (SIP). SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači v 3 disciplínach (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing), rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom súťaže je ŠIOV Bratislava.

Z našej školy sa KK súťaže zúčastnili Anežka Šufliarska z 3. OA, obsadila miesto a Denis Močár z 2. OA, obsadil 8. miesto z celkového počtu súťažiacich 21 v disciplíne Písanie na počítači – 10-minútový odpis neznámeho textu z papierovej predlohy.

Za ich pekné výkony a umiestnenie v prvej desiatke im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v štúdiu a tvorivej práci.

 

Mgr. Oľga Feješová