Konečne sme sa dočkali investície za 630 000 €!

Spojená škola v Detve uspela vo výzve IROP-PO2-SC223-2016-14 na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s projektom „Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve“ a získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,4 milióna €. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 1 446 256,82 € a budú slúžiť na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu vybavenia dielní praktického vyučovania.

Po dlhých mesiacoch nekonečných kontrol bola odsúhlasená prvá časť projektu vo výške viac ako 630 000 € zameraná na modernizáciu strojového parku strojárskych profesií. V budove dielní praktického vyučovania sa zriadi a modernizuje 6 odborných učební. Pracovisko základov obrábania kovov sa doplní o elektromechanickú asymetrickú trojvalcovú zakružovačku plechov a ručnú ohýbačku kovov. Do zváračskej školy pribudne 6 kusov zváračiek (TIG, TPS, invertor) ako aj o simulátor zvárania. Do elektrotechnického laboratória vybaveného laboratórnymi stolmi Variolab pribudnú vzdelávacie moduly za účelom simulácie elektrotechnických meraní. Zriadi sa tiež učebňa meracieho centra , ktoré sa vybaví 3D manuálnym súradnicovým meracím strojom a drsnomerom s príslušenstvom. Veľkou modernizáciou prejde CNC učebňa, ktorá bude rozdelená na dve nové učebne. Vybuduje sa učebňa produkčných CNC strojov, kde k súčasnému vybaveniu (produkčný CNC sústruh a produkčná CNC fréza) zakúpime ďalší CNC sústruh a frézu ako aj modernú brúsku a vŕtačku. Druhá CNC učebňa bude vybavená 6 cvičnými CNC sústruhmi a frézami a príslušným softvérom a riadiacim panelom. Rekonštrukcia sa bude týkať tiež klasických sústružníckych a frézarských pracovísk, kde bude časť strojov nahradená novými strojmi s riadiacim panelom.

Prepojenie školy a praxe zvýši dôveru v strojárske profesie v Detve a okolí. V okrese sa sústavne pokračuje v budovaní priemyselných parkov vo Vígľaši, Kriváni, Hriňovej, v areáli PPS a priemyselného parku Trstená v Detve a prichádzajú stále noví zamestnávatelia. V najbližšom období budú potrebovať nové firmy viac ako 1000 nových kvalifikovaných zamestnancov v oblasti strojárstva a elektrotechniky.