Tematické okruhy na TČ OZ MS – obchodná akadémia

Základné ekonomické pojmy

Výrobné podniky a ich činnosť

Materiálové hospodárstvo podniku

Dlhodobý majetok podniku

Podnikanie a právne formy podnikania

Vznik a zánik podniku

Personálna činnosť

Odmeňovanie zamestnancov

Odbytové hospodárstvo podniku

Trh a trhový mechanizmus

Makroekonómia

Finančné hospodárstvo podniku

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

Základy jednoduchého účtovníctva

Základy podvojného účtovníctva

Vnútorný obchod

Zahraničný obchod

Daňová sústava

Vnútorný platobný styk

Cezhraničný platobný styk

Mena, menová politika, centrálna banka a pasívne operácie komerčných bánk

Peňažná masa a aktívne operácie obchodných bánk

Poisťovníctvo

Finančný trh

Cenné papiere